UNIVERSAL LIBRARY Ne

OU 19860

AdVddl | IVSHAINN

The Department of Public Instruction, Mysore.

/ PADYASARA Part 1 REVISED EDITION WITH NOTES BY

S. G. NARASIMHACHAR,

Tho Late Kannada Translator Bducation Department

ತ್‌ ದ್ಧ ನಾರ

ಪ್ರ)ಷಮ ಭಾಗ | ಪೆಠಿಷ್ಠ ಮುರ್ರ್ರಣ

ಇದೆರ ಟಿಪ್ಪಣವು ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಇಲಾಖೆಯ ಟ್ಟ್ರಾಸ್ಟೇಟರಾಗಿದ್ದ ಎಸ". ಜಿ, ನರಸಿಂಹ ಚಾರೃರಿ೦ದ ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟು _ ಮುದ್ರಿಶವಾಯಿತು

ಹಾ ಭಾ

Sev enth Wilton, 12,000 Copies

ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಮ.ದಾಸ್ಷರಶ: ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ತ, 1924

ಪದ್ಧೂಸಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಖಖುದ್ರಿಸ ದಸ ಜಳ ಇದೆ ಮೈಸೂ ಎದಿ. ಟಿಕ್‌, ಜಿ ಬುಕ್‌ ಸಹಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿ

ಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಮಿಟಿಯನರು ನಿಕ್ಷಯಿನಿ, ಯೆ

4b

(1) ನಂಗ ೨ನ॥ ಆರ್ಮಿ ೨೦ಸಿ ಹಾಟಾರ್ಮಿ ವಿ (2) ಆರ -

(3) ವಿನ್ನಿ ಜೈ ನರಿನಿಂಹ ಚ, (ತ) 3 ಟನ

(5) ಎ೧್ಮ ಬ್ಲ ಕ್ರೀಯಿವಾ”ಯ ಗ್‌, ಸೂ ಸ್ರ

[a 9)

Cn (1 ಟಿ Ka ( 1 Cs ಷ್ಟ

ಅಡಿ

ಇವರುಗಳನು ಹಿಂದ ಉಸ ಸಭೆಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುವ ವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್‌

pe 7 2 ಕದಲಿ ರ್ಣ, oN (ಹೆ ಜು Re) Nm ಳನ್ನು ಎಲ್ಬಿಬಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಜ್ಞದಿದ್ದ ಕೈನ, ಬ್ರಾಹ್ಟಣಾ, ವೀರಕ್ಕವ ಸ್ಟ = ಪಗಳ ಉದ್ದ ಕ೭ವು ಪದ್ದಗಳನ್ನು ಬೂಸದಾಗಿ ಆಯ ಹೂಂಡು ಸೋನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ದೊಸದು ವ..ಓ ವಿರಡು ಸಂಪುಟನಾಗಿ ಡಿ ಅಣು ಸಿಕ್ತ ಯಿ. ಹಾ ಐಇೇಕಾವ SASS ಲಿ ಬರದಿರುವ ಖಗಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸಂಗ್ರ ಹಿ೧ ಮ॥ ರಃ॥ ಖಂ. ಬಿರಿ

ಎಕಕ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ.ಠಶೊಲಯ ಎದ್ಧಾರ್ಥಿಗಸ್‌ಗೆ ಬೋಧಿ

3

pe.

ನಿವುಸ :ಶ್ಯೂಂಗಾರಿ ಐಂ. ಖಿ, ಯವರ Nes

ಸಲು ಅರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮೂದಲು ಮೊದಲೂ ಸುಕಿಭ ಪಾಠಗಳ

4

ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಈಠಿನನಾಲಗಳೂ ಬರುವಂತೆ ಮುಪ3ಬ ಪೊಠಗ

ತ್‌

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಎಷಚರತ ಯನು: ಒರೆದು ಸೇರಿನ ಆಚು

ಹಾಕಬಕೂಬಂಬೀಕಂದು ಆಬೆ'ಫ್ರಇದರು ತದನುಸ.ರವಾಗಿ ಆ. ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟವು ಅಎ-ಂದ ಮುದ್ರಿತ

ಇದಕ್ಕೆ ಯ:ಥೋಜತವಾದ ' ಟಫ್ರ್ರಂ ವನ್ನು ಬರದು ಗ್ರಂಥಾಂತ ಖೇರಿಬ ಮುದ್ರಿಸದೆ.

Mysore, S, G. NARASIMHACHAR, ೪011 December, 1920 Kannada Translator.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿಕೆ.

ದಿಂ2ಂದಿ -

ಫಾರ್ನತಿಯ ಹೊರನ-ಜೆ

ಗೃಲಥನಾಮ.

೨, ದಾಸರ ಪದ

ವಿ ೨9 ೨೦99 ತ್ರಿಪದಿ... 8, ಸರ ವ್ಹಮೂತಿಯ ವಚನಗಳು 3 e )) 3) ಲಭ ಇರದ 6 '` ಗ್ರ ಆಫ ಕ್‌ಶಪಾರಿಸಾದ

9) ೨666

9? 6499

5೬೪9೪

ಸಾಂಗತ್ಯ... ೧೧, ಹರದಬೂಲಸೋೊಳಿಬರೆ ರಾಮನಾಥನ

ಚರತೆ

“ees

ರಗಳ .. (ಮೇ ದಾನಲ) ೧೦, ಕ.ಮುದೇಂದು ರಮಾಯರಣ್ಮ್ಮ್ಮ (ಲಲಿತ)

೧ಫ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊೋಫೆ

ಎಂ

ವಿಷಯ ಪ್ರಟಸಂಖ್ಛೇ. ಆಯೋಧ್ಯ್ಯಾಪುರ ವರ್ಣನೆ “೪° ಮಾಡತಕ್ಕ ಹ್‌ಲಸುಗಳು dn ಹನುಮಂತನು ಚೂಡಸ್‌ವನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ದು ಸಾ ನೀತಿಗಳು

ಒಗಟೆ ಗಳು

ದುರ್ಜನ ಸಕ್‌ವಾಸ ಪ್ರಯೋಜನನಿಹಿದ ಕಾಧ್ಯಗಳ್ಗ್ನ್ನ ೧೦ ದುರ್ನೀತಿಯೇ ಹೊಲೆತನ ೧೧

ಮುೂಖ್‌'ರು ೧೧

ಮಹಾನವನೀಎಯ ಪದ್ಯಗಳು ೧೨

ಪರ್ಪಾಾ೯ರಿ:ದೇಶಕರ್ವಾನೆ ದತ ಆುಖದ್ದ ಇನ್ನ ಹ್ಹ 9998 oN ವಿವಿಧನೀತಿ “ees ೪೬೪೪ ಏಂ

Iw

ಗ್ರಂಥನಾಮ. ವಿಷಯ. | ಪ್ರಟಸಂಖ್ಯೇ. ಪಟ್ಟದಿ (ಕರಪಟ್ಟ ದ್ರಿ ೧೫, ದಾಸರ ಪದ ... ಸಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜ್ಜ (ಕುಸುಮಪಟ್ಟ ದಿ) ೧೫, ಮುಖನ ಪುಡಹ್ತರಿಯ ವಚನ ಪಬಿಯ ಸಶಿ ತಿ ಮತ್ನಿ ೧೬. ಹುಮುಡೇಂದು ರಾಮಾಯಣ ರಾನು ಲಕ್ಷಣಾ ಸೀತೆಯೊದನೆ

ವನದಲ್ಲಿ ಇಂ ೧ಚ-ನಿರುದು ಸ್‌ (ಭೋಗಪಟ್ಟ ದಿ)

೧೩, ನುುದ್ರಿನ ಪಡಕ್ಷರಿಯವಚನ ... ಶಿರಿಕನ ಸ್ಫನ್ಸು ( ಭಾಮಿನೀಪಟ್ಟೃದಿ)

ರಾಮಾಭ್ಯದಯ ಕಥಾ ಕುಸುವು

ಮುಹರಿ ಬಿಸಪಣ ರಾವಣಾದಿ ವಾದ ್ಥ೯೯್‌

೧೯ ಪ್ರಭುಲಿ-ಗಲೀಲ ... ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಬ್ಯೂಪಾ ಷ್ಟಿ ಎಂ. ನಳೆಚತ್ರ .... ನಳೆರಾಯೂ ಕಾರ್ತೋಟಕನ ಫ್ಲಿತ್ತಿ ಸತ ಭಾರತ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ಕೇಯ.೦ವ೨ ಡಿಕ್ಳಿ ೨.೦. ತೊರೆನೆ ರಾಮಾಯಣ .,, ರಾನಾ ed ಎತ್ಲಿ ಭಾಗವತ Fe ಸ್ರಮೂತಕೋವಮಖ್ಯಾನ ... ಜತಿ ಎಳಿ ಸನತ್ನು ಮಾರಪಟ್ಟಿದಿ ..... ರಾತ್ರಿಯ, ರ್ನಾನೆ ಹೂ ಹದಿ ಎಹ್‌, ಸಾಳ್ಗೆಭುರತ ... ಲಕ್ಷ ಸ್ವಹವಸನ ಜ್‌ ವ್ಚಿ ಇಓ, ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣ ಎ... ವನಾಲಿರಾನಾನ ಸುಗ್ರಾವ. ಜ್‌ ಖಾ (ನರಿವರ್ಧಿನೀಪಷಟಿ ಸದಿ)

ಏತಿ ಸಮು ದೇಂದು ರಾಮಾಯ ಲುಕಾದಿಹರ ಟ್‌ (ವಾರ್ಧಕಪಟ್ಟವಿ)

ಎ೪, ಜೈ ನಿನಿಭಾರತ .... ಟಆಂದ್ರಹಾಸನ ಬ' ಲ್ಯ ಹ್‌ ರ, ಚೆ ಟ್‌ ನೃಷತತ ಬ್ರುವ ಹನರ ಕಾಳಗ Vr

ಹರಿಸ ದ) ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬು ತ್ರನಿಗೆ ಬಸಿ ನ) ಸುವುದು ಷ್‌ ಕ್ಲ೨ ಚೆನ್ನ ಬಸನ ರಾಂ ರ್ಥ 1 ಜಾ ನನೆ ೧೬೨ ಣು

೧,

ಆಡ ಕನ ಸಭೆ ೧೦೧ ಳ್ಲಿ್ಸಿ ವನವರ್ಣನೆ ೬. ೧೦೬

66996

ಫಿ ಘರ ದ್ರಾ ವ್ಯ

3) 4೨396

9999 9 5 85999 ೪೪96

ಗ್ರಂಥನಾಮ.

ತಂದ ನಷ ಜಸ ಪಾ 8, ಸುಭಾಖಿತ ೩3 9 eee ಲ್ಲಿ ಸೆಮೇಶ್ಸ ೨9ತತ್‌ ಪಿಕ ನೀೇಶಿಸುರ

ಸಾಂಗತ್ಛ- ಫ್ಲಿಳ", ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ

ರಗಳ

ಲಲಿತ

ಫಿ ರಾಜಕೆಳರಬಿಲಾಸ

(ಉತ್ಸಾಹ) ಕೊಂ ಈಬಿಗ: ಕಾಂ

ಬಪಯ,

ದ್ಭಾಭ್ಛಾಸ ಹ್‌ ನಿನಿಧನೀತಿ

ಕತ್ರಿ

ನೀತಿಗಳು

ಪ್ರ ಪ್ಲೂ ಪಚಯ

ವಸಂತ ಯತು ವರ್ಣನೆ

ಪ್ರಟಿಸಂಖ್ಯೈ.

, ೧೦೪”

೧೧೯:

೧೧,

೧೧4೬

೧.೦೦

೧.೦೪

PADYASARA ಪದ್ಧುಸಾರ

ನಾಯಂ

ಪಾರ್ಫೂತಿಯ ಹೊರನೆಂಜ ಕಥೆ.

ಹಳ್ಳಿ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತಿಕ್‌ ಚಿಕ್ಸ್‌ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಣಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಹೆಂಗಸರು " ಹೊರವಂಜೆ' ಖು ಹಾಡ ಬಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಬರು 'ವುದುಂಟು. ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಜ್ಬ ಪುರುಷನು ಸು ಸಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏ್ರಯೆಗೆ ಹೇಳುವ ನೆಪದಿಂದ ಅವಳ ಅನುರಾಗವೆನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹತುಯ ಹೇಳ ಡುತ್ತದೆ. "ಅರ್ಜ-ನ ಕೊರವಂಜೈ' "ಪಾರ್ಯೂತಿಯ ಕೊರನಂಜೆ? Si ಜಾತಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಇಂತಹವರೆಂದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಗ್ರಂಥದ ಕೈಲಿಯನ್ನೂ ಪ್ರ ಪ್ರಯೋಗದ ರೀತಿಯನೂ ನೋಡಿದರೆ, ಇವರು ಧುನಿಕ ಕವಿಗಳಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ " ಅಯೋಧ ಪುರದ ವರ್ಣನೆಯು ?

ಪಾರ್ಮತಿಯ ಹಘೊರವಂಜೆ ಕಥೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುರು. ಇದು " ದ್ವಿಪದಿ ' ಎಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಚರಣವುಜ್ಞ ಪದ್ಧೂಗಳ್‌ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ.

ಕಿ.ಲೋ. ಳಿತ

ದ್ವಿಪದಿಗಳು- ೧. ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪುರದೆ ವರ್ಣನೆ. 3ಿನ್ನರನ್ನದ ಕೋಟಿ ಕೂತ್ತಳಗಳಂದ | ಚೆನ್ನ ಸೆವ ಮುತುವ ಪ್ರದ ತೆನೆಗಳಿಂದ lel ಅಳವಟ್ಟ ಪವಳಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ | Wa ಮಾಣಿಕದ ಭೊಸಕದಗಳಿಂದ |೧॥ P. PART 1. RB

9 ಪದ್ಯಸಾರ ಉಂಧುರದ ಚಂದ)ಕಾಲೆಯ ಪಬ್ರೆ ಯಿಂದ |

ಜೆಂದದಂಗಡಿಮಳಗೆಗಳ್‌ ಸಾಲಿನಿಂದ 'Qll ಮುಗಿಲುಗಳ ಮುಟ್ಟುತಿಹ ಡೆಂಕಣಿಗಳಿಂದ | ಮಿಗೆ ಮೆಉಖೆವ ಕರಿತುರಗ ಹಾಲಾಳ ಳಿಂದ |

ಅತಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಾಕೇಶನಗರವನು | ಶ್ಲಿತಿನಾಥ ದಶರಥನು ಪೊರೆಯುತ್ತಶಿಹನು wl

ದಾಸರ ಪದಗಳು:

ಪುರಂದರದಾಸನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು.

ಕೈಸ್ತಕಕ ೧೬ನೆಯ ಕತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸನೆಂಬಾತನು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯು, ಈತನು ಮೈನ ವಮತೆದನನ:ದಸಾರಣ ನಿಪ್ಲು ವನು ಏಕೇಸವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ « ದಾಸರ ಪೆದಗಳು' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎಧವಾದ ಸರಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕಐಗಳ ಕನಕ ದಾಸ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸ ಎರಹತಿನ್ನ್ಟುವ , ಇವರ ಮುಖ್ಯರು. : ತಾಳ, ಲಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ:ಗುಣವಾಗಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಇವರ ಗ್ರಂಥ ಗಳು ಅಏಲಿತವಾಗಿಯೂ, ಭಕ ಕವಿಗಿಂಪೌಗಿಯೂ ಇರುವುವು ಸುರಂದರದಾಸನ ರಸಭರಿತವಾದ ಕೇರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಭಿರುಚಿ. ಈತನು ಪಂ | ಜನಿನಿ ಹಾಲ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಹಯನಗರ (ಐದು ಾನಗರ-ಆನೆಗೊಂದಿ oN ನದ) ಅರಸನಾದ "ಚಕಾರ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡಂತೆ ತಿಳಯಬರುತ್ತದೆ. ತನು ೧೫೬ಕ ರಲ್ಲಿ ಪರಂಧಾವ.ವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಪದ್ಮಸಾರ 3

೨, ಮಾಡತಕ್ಕ ಫಲಸಗೆಭು. ಶಹಿದು ಬಂದವರಿಗಳನವೀಯಬೇಕು!

ಕಿಕುಗಳಿಗೆ ಪಾಲೆ ಣೆ ಗಳ ನಡಿಸಬ್‌ ಕು l& |

ಮೋಸಗಾನರ ಕೂಡೆ ಬರಸದಿರಬೇಕು | ಬಾಪೆಕೂಟ್ಲ ಬಳಿಕ್ಕಾ ಉಜವಿರಬುಬೇಕು

[೦

ತಳ ತನನಮಾಡುತ್ತೊಡಲ ಹೊರೆಯಜೇಡ |

ಳ್ಳ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಸಾತಕವನುಅಕೆ ಗಳಸಬೇಡ Wal ಹುಳ ರ್ದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಘುತ್ತಿತವು ಬೇಡ | ಗು ಬಳ್ಳ್ಯಯನವನಾನಂದು ಬಲುಹೆಮ್ಟೆ ಧಂ [al ಹಿರಿಯತನ ಬಂದಾಗ ಧಿಕ್ಟರಿಸಜೀಡ | ಬರಿ ಬಿಂದಿ ಾಲಸ್ಕ್‌ ಬಲು ವುಜರಿಯಜಬೇಡ lull

ಳಾ

೩. ಹನುಮೆಂತನು ಚೊಡಕವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟುದು ತರಣಿವಂಶಜಹರಾಮುನರಿ ಬಿಳಿತೆಯುನು |

ದುರುಳ ರಾವಣನೊಯ್ಗೇ ಲೋಸಮಾತೆಯನು ॥ಇ೧॥ ರಾಮನಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಧರಿಣ ರಿರದೊಳಗೆ |

ಭೂಮಿಜೆಯನಅಸಲೈ ಪೋಸ ಛರದೊಳಗೆ ೧-೨1 ಹ೭ಧಿಯನು ದಾಂಟಿ ಹನುಮಂತಬ್ಬೆತಂದು |

ಬಲುಣ್ಣೆ ದಕಮುಖನ ಹೊಳಲಲ್ಲಿ ಬಂದು lo 9 ಜಲಜಪತ್ರನು ಇಡಲ ಸಾರ್ದ ಬಳಿಕಂದು |

ಹೊಳಿಲನೆಲ್ಲವ ಸುಳದು ಇಾಣದೆಯೆ ನೊಂದು lat

ಸುಳವ ಕಾಣೆನು ನೀತೆ ಯೆಲ್ತಿಷಳೂ ಎನುತ | ತಿಳು ಹುವನವರಾರೆಂದು ಮನದಿ ಚಿಂತಿಸುತ lol

4 ಪದ್ಧಸಾರ ಚೊರ ದಶಕಂಠನಿಹ ಪುರವನೆ ಳದೊಯ್ದು | ತೋರುವೆನು ರಾಘವಂಗೆನುತ ಕ್ಸ ವೂ loa |

ಕೇರಿಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಧಿಸುತ ಬಂದು | ತರೈದು ತಿರದನನ ಮನೆಗೆ ನಡೆತಂದು (ಇತಿ ||

ಅಸುರನನುಇನು ಬಿಡುವ ಸುಯಿಲೊಳಗೆ ಬತ್ತಿ | ನುಬದು ಹಾರೆದೆಯಲ್ಲಿ ದೆಸೆಗೆ ಧುಮ್ಮಿತ್ಕಾ Nov

ುನವುಕ್ಕಿ lary

ಧರಣಿಸುತೆ ಸೆರೆಯಿದ -ನದೆಡೆಗೆ ಸೂರಿ | ಈ) ಚರಿಸಮುಹರಿಹರಿ ಶರದ ತಪ ಆಧಿ lool

ಬಾಳುವೆಯದೊಳ್ಳತ್ತು ನಾಯಲ್ಷೂಣರ |

ನಾಲಿಯನುಜನು ನೆಂಶಿ ಕಳುದ ಭಕಿ cll ಮೆಳ್ಳೆ UST SETS AS ಕನ ರಗ | _೧೨೧॥

ವಾಯುಸುತ ತಾನನ 3 ಪೂಡೆನುಡುತ ಹಿಡಿಗೆ cl

ಜಾಜ್‌ ANS . ಬಿನ್ನಹನ ಛಕ.ಶಿಯಲಿ ಮಾಡಲದ ಕಳ |

ಚೆನ್ನು ಜಾನಕಿ ಮನಣ ಹರಪನ. ಶಾಳ (_೦೪॥

ಚೂಡರ್‌ವ ಕದಡಲು ಬಸೂ ಚಾ |

ಕ್ಲ

ನೋಡಿ ಸುತ್ತ” ಬನವ ಮಯಿ

|_.೧೫%॥

ಶಣುಕುತ್ತ :-ನೀಾಂಶುತೃ ಕಣರ ನ.ಡಿಯತ್ಟ್ದ |

ವಣಿಕ: ಬನನ ಮುದು ಕೌಡಹುತ್ತೆ ॥._೧೬॥

ಸೂತ್ಮದಸುರನ ಡೆ ಕ್ಸು ತಗ, 4

ರಹ ಸರು ದತ್ತಿನದ ಬಾಖದುರಿಸೆೋಡಿ los |

ಪದ್ಯಸಾರ 5

ಆಶ್ತ ಖಿಲ್ಪದೆ ಪುರಕ ತಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯ ತಾಡಿ | ಗಕ್ಕುನಲ್ಲಿಂದ ಧುಮ್ಚಿತ್ಕ ನೋಡ lov

ಬಂದು ರಘುರಾಮನಿಗೆ ನಂದನೆಯ ಮಾಡಿ | ತೆಂದಿದ್ದ ಚೂಣತವ ಹರುಪದೊಳು ಸಿೇಡಿ ll

ಇಂತು ಬೀತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಯನು ತಾನೆ ತಂದು ಸಂತಸವ ಬೀಖಯಿದಮ ರ] HQ oll

ಪದಗಳು. ಸರ್ಮಜ್ಞ್ಜವ ರ್ತಿ” ವಚನ ಸಟ? ಅಥವಾ « ಸರ್ಧಜ ಪದಗಳು ' ಎಂಬಿ ಗ್ರಂಥವು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವುದು. ಇದನ್ನು

ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ `ಸರ್ಮಿಜ್ಞ' 2.೨. ಬಿರುದಿನ ಹೆಸರು. ಪ್ರಪ್ಪದ ತೃನೆಂಬುದೇ ಈತನ ನಿಜವಾದ ನಾವುಧೇಯವು. ತನು ಸುಮಾರು ಗಗ | ಷಾ ಗಲೇ ಕಾ? ಜ್‌ yo ) ಕ್ರೌಸೆನ್ಲಿಜ್ಲಿ ೧೪೦೦ರಲ್ಲಿ ಬದ ತೆ ಅಳಿಯಲಖರುತ್ಯದೆ. ಈತನ

ತಿ

ತಂದೆಯಾದ ಬಸನರಸನೆಂಬ ಕೃವ ಬು ಯಾತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಈಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರತ್ರಾರ್ಥಿಯಾದ ಅ.ನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎರವನ್ನು

ಪಡೆದು ಧಾರ್ಯಾಂಡ ಬೆ ಕ್ಲೈಯನ್ಲ್ಲರುವ ಮುನ್‌ ಪಿಂ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿ ಮರಿವ:ಗ ಬರಿಯ ಆಂಒಲಾಸುರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ

ರುೀತಿಪಾತ್ರಳಾ ಸಟಾಳವ ಹೆಂಗಸು ಬಬ ಗೆ

J ಛಿ C59 el « JL ಆ) 3 [1 1

ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕಯು ಗಳ ರ್ಭವನ್ನು : ಧರಿಬ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು

ಹೆತ್ನ೪. ಇನ್ನ ಪ್ರಪ್ಟುಪತ್ತ (SE ಎ.ತನ ಪದಗಳು. ಸು ಮಾರು ಸಾನಿರಕ್ಕ ಮೆಲೆ ಸಿತ್ಯುತ್ತವೆ.. ಈತನು ಕಪ್ಪ ಒಗಜೆಗ

ಳನ್ನೂ ಬರದಿದ್ದುನೆ. ಅಂಥವುಗಳ ಐದನ್ನು ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಇತ್ತಿ ಎ) ಹೊಟ್ಟದೆ. ಟಿ ಈತನು ಮುಂದೆ ಆಗತಶ್ಸ್‌ ಖಏಪಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಲವು ಜಾ ಜನ ಎಚನಗಳನ ಕದಿರು ಕೆ

ಇದಲ್ಲಿ ಜ್‌ (ಹಾಲ

6 ಪದ್ಯಸಾರ

ತ್ರಿಪದಿಗಳು.

೪, ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ ವಚನಗಳು.

ಉಬ ನಲದೆ ಜಗತ್‌ ಇಬ ರುಂಟೀ ? ಮುತ್ತೆ | ರ್ವ ಗಿ ಕಿ ಅಂ ಉಬಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರ್ತನು ಜಗಕೆಲ್ಲ | ಬೆ ಸರ್ವಂ ನಿನ ದೈವ ಸ್ಟ ಚಂದನವ *ರಗಿಸಲು ಬೆಂದು ಪರಿಮುಳವಕ್ಕ್ಯ | ಸಂದಖರಿವೆನಜರಿದಾ ಸತ್ಯುರುಪರು ತಾವು | ನೊಂದು ಸೈರಿಪ್ರದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಆನೆ ನೀರಾಟದೊಳು ವಿರಾಟ ಕಂಡಂಯುವುದೆ | ಹೀನಮೆನದವರ ಬಿರುನುಡಿಗೆ ತತ್ತದ | ಜ್ಞಾನಿಯಂಜವನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹುತ್ತು ಹಾವಿಗೆ ಜೆಂದ ಮುತ್ತು ೧ರಳಗೆ ಚೆಂದ | ಸುತ್ತಿ ಗಯತಿ ಚೆಂದವರಬಗೆ ಬೋಕಸಕ್ವ್ವ |

ತ್ವ

ಸತ್ಯವ ಆದರ ಹರೀ

೧2

(1 Ne

ವನು ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಕುಣಿ ನುಡಿ ಯುವುದು |

ನ್ನ ಹರರ ಇಗೆದಡೆ ಕ್ಭೃಲಾಸ |

ಬನ್ನ ನಯಕ್ಕ್ಯ ಐ. ಸರ್ವಜ್ನ

ಉಊ ದೊಡವೆಯ ಫಳ ಮಣೆA ಆಗ ಬಿಚೆ ಓಟ ಇದನು

ಕೂಟು, ನಾ ಟ್‌ *ಖೇಡವದುವುುಂದಿ fev

ಇಳೆ ಮಾ ಇಗ ಬಾ ಉಟಾಗ ಬು ಹೋಗಿಬಾಯೆನ್ಸುದೆ | ಆಗಲೆ” ಕರೆದು ಕೊಡುವನ ಧರ್ಮ ಹೊ |

ವಾ ಗದೆ ಬಿಡದು ಸರ್ವ ಟೆ pC

gol

lol

ಫಿಫ್ಟಿ

ಫಿ |

2h

ell

QS

gv

ಫು ಲೊಳಿರ್ದು ವುಣ್ಣ ದದು ನೂರೆಹಾಲ | ಪ್ರಣ್ಣುವ ವರಡಿಯುಇಲ್ಲೋ ದವನಿರವು |

ಕಪ್ಕ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ (Saal

ಆಡದೆ ಮಾಡುವೆನು ರೂಢಿಯೊಳಗುತ್ತಮನು

ಆಡಿ ಮಾಡುವನು ಮಧ್ಯಮನಧಮತಾ

ನಾದಿ ಮಾಡದವ ಸರ್ವಜ್ಞ Ilo ಬಲ್ಲವರು ಹಾವಸೆಯ ಕಲ್ಲತಾ ಮಟ್ಟುವರೆ |

ಬಲ್ಲಿದರೊಡನಿ ಸೆಣಬದರೆ ಬಾಯೊಳದ |

ಹಲ್ಲು ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ li

ಬದ್ದು ಮಾತಾಡದಿರು ಎದ್ಲೆದ ಬಳ ಬಲ್ಲದಿರ ರು | ಇದ್ದ ಮನುಜರ ಜರೆಯನಿರು

ಳದ್ದಾಗ ನೀನು ಸರ್ವಜ |೧| ಣಾ

ಮೂರ್ಪಂಗೆ ಬುದ ಯನು ನೂಂರ್ತಾ ಹೇಳದರೇಂ |

ಗೋರ ಲ್ಲಮನಿಲ ಮಳ ಗಣಣೆದರಾ ಹಲ್ಲು

ನನಿರ್ಣುಡಿಯಲಹುದೆ ಸರ್ವಜ ಕಫ ಮಾ

ಸಾಲವನು ಹೊಂಚಿ ಹಾಲೋಗರುಂಡಂತೆ |

ಸಾಲಿಗರು ಬಿಂದು ಬಳೆವಾಗ ಶಬ ದಿಯು

ಕೀಲು ಮುಖದಂತೆ ಸರ್ವಜ |

ಬೇಡದಲೆ ತೊಡುವತಾ ರೂಡಿಯೊಳ ಗುಅ ಮುನು ಆಮ

ಬೇಡಿದರೆ ಕೂಡುವ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಸ್ಕೃ ರಾ

ಬೇಡಿದರೂ ಕೂಡನು ಸರ್ವ ಜ್ಜ lv ಊತ ರುರೆಂಬುವರು ಸತ್ಯಂ IED

ಉತ ಮರನೇನೂ ಎನಜನಿಡ ಜಗಕೆಲ್ಲ |

ಮುತ್ತಿ ನಂತವರು ಸರ್ವಜ 18೬॥

PAC ಡೊಂಹುಫಲದೊಳ ಗೆಲ್ಲ ಡೋ ರಜೀಯಾ 1

ಡೊಂಕಾದ ರೊಳಗೆ ರುಚೆಯುಂಯು ಸಜ್ಜ ನ್ರನಿರು 4 ನರರ ಸರ್ವಂ ಕಪ ವ್‌

ಟ್ರ ಸದಸಾರ

ಈೆಂಪು ಫಲದೊಳಗ್ಸ ಕಂಪು ಮುಕ್ಕ್‌ಯ | ಈೆಂಪ್ರಂಟುಪೊಳಗೇ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ದುರ್ಜನರು” |

ತಿರ್ಪರಿಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞ Nev ಇಂ ಸಃ ಯಿ ಸ್ಥ

ಬರ ಇಂಡು *ಕರೆದವನ ಬರೆ ಮು ವನ

ಸರಸಜ ನಿಕೆಯಿಲ್ರದನನ ಸಖ್ಯಾವ

ಬೆರಸಲೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ ರಿ am

ಸತ್ಸೇ5ು ಹುನದೊಡೆ ಪ್ರೊತ್ತಿಹರಿದಡೆ ಕರಧಿ |

ಉತ್ಕಮುರ. ಅತಏ ನಡೆದರೆ ಲೋಕಿ | *

ಇಬ ದಾದಿ ರ್ನಜ್ಞ 13101 ಲಾ ದ್‌ ಗು. ೦೨) ಬಳ ದರೂ ಇರಿರ್ದ ಕಳ ನೊಳಿ ಬನ

ಟುಟ J ಛೆ ಹೆ ( ಹಿ | ಒಳ್ಳು ಕಲ್ಛನೂಡನಾಡೆಯವ

ಕಳನೇ ಆಕ್ಟಾ ಸರ್ವಜ Noll

ಜನ ಎಷ್ಟ. ಯಾ ಜ್ಜ EE ಓಡನಾಟ ವಾ ದರಿ es ತೆ

ne) ೧ಿಗಿ ಅಲ್ಲಧ್ದನಿಹುದೆಂಬ ಅಣ್ಲೌನಿಯ ಇಡನಾಟ | ಹಲ ಹಾಂ, ಂತೆ ಸರ್ವಜು | > oll

ಸಜ್ಜನ ಫ್‌ ಹಂಗ ಖೇ ಸುಖದಂತ |

ವರ್ಜನ ಇಡೆ ವೂಡನಾಟ ಬಚ್ಚ ವಿನ |

ರೊಳೆ ನಂತಿಹುದ. ಸರ್ವ $Y 2 | ಗ್ರ ಪಾನ ನರ ಸಂಗವೇನ. ಜ್‌ ಟ್ವ್ಯರು ಬ್‌

(ಸಾ ಅಷಾಗ ಛು

ಖಗ “ರ ಸಂಗ ತೂ ಸತ |

ಘಃ es ತಾ ಸಕ್ಕ

ಅಧಿಕಾ ತ್ತ ಹರ್ಷ್‌ 13181

ಗ್ರಾ

ಜ್ಞ.೧ರಿಧ ನಂಬಿದ. ಕೀಳು ಸಾದ ನಲೆಗಟ್ಟು

ಇಸದೆ ೪: ನೇ ಪರಿದಂತ ನರಕಕ್ಸ 3

೧9 ಶಾನಿಳೆವ ಸರ್ಮಜ 38 || ಟಿ ನಂ Al

ಪದ್ಮಸಾರ

೫. ಒಗೆಬೆಗಳು. ಘಾಲಿಲ್ಲಬಲೆ ಹರಿಗು; ತೋಳಿಲ್ಲದಲೆ ಹೊಲುಗು | ನಾಲಿಗಿಲ್ಲದಲೆ ಯುಶಿವುದು ಕವಿಕುಲದ | ಮೇಳಗಳ ಹೇಳ ಸರ್ವಜ್ಞಾ (ಹೊಳ) leh ಹಲ್ಲು ನಾಖಗೆಯೆಲ್ಲ ಸೊ ಸೋಜಿಗವ್ವೂ | ಕೊಲ್ಲದೆ ಮೃಗವ ಹಿಡಿವುದು ಲೋಸಕದೊಳ ಗೆಲ್ಲಿಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ (ಬಲೆ) lal

ಅರೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ರ್ರ ಸಟೂಾಡಿದುಗ ಹಂಡೆ | ಮುರದ ಮೇಲೆರಹ A ತಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ | ಮ್ಮ ್ಲ

ಇರುವುದ ಜಂಡೆ ಸರ್ವಜ್ಞ (ಗಂಧದ ಕಲ್ಲು) lye!

ಇಟರಿನರೆಯು ಸಖ್ಯ ಹುಜಖಿದರೆಯು ಬಳ್‌

ತಿಖಿಗೂಟ ಹೊಂಡ ಮನವಾ ಕಲಿಗಳ |

A ನೆ ಹಂ ಬರ್ಧಣ

ದರಿ ಹಟ ಸೂ (ಜ್‌ ಸಂತ್‌) Retell

ಹತ್ತುಸಾಹರ ಪ್ರಭ ನೆತ್ಲಿಲಾದರು ೨7 0.

ಜಾಜ್‌ ಹುಳವ ಹಿಡಿವುದು ಕಏಓಿಹನರ | (

೩ಓೂತ್ಮಖಬದ ನಾದ್‌ RE SI | ೬೦ ||

ಜ್‌ Ad ಹಾ

ಪದಿಗಳಾ. ೬. ದಾಸೆಕ ಪದಗಳು. ೫. ರಮ್ಯ ಲದ ಹನನ;

ಕಟ್ಟ ಪಂುಲಿಯನವು ಮುಲ್ಯ ಒಡದು ತರಬಹುದು | ಅಟ್ಟ ಬದ ಎಂದತರಿಯ ಕಟ್ಟ ತರಬಹುದು |

ಲಿ ಜ್ಯ ತ] ಪೆ ರ್ಹನ ಹುಷ್ತ್ಚ ಜಲದ ಉರಬಮುುರದ | IR

ದಪ್ಪಾ ತ್ಮ ರಾದವ೦ಂ ಬೆಟ್ಟು ಕಳ ಮನವೇ | ೬೧॥

J ಲೆ

ಚಾ PG ar 2 ಕ್ರಾ I ಹ್‌ x ak (ಈ ಗಂಧಿ ಏನ ಚರಿತ್ರ ನ.ಸ ನಿ ೨ನೆಯ ಸ್ರಟರಲ್ಲಿ ನೆ. ಡಿರಿ,)

ಹಾಛಳಾಮೂಳರ ಸಂಗ ಮಹಿ ಕಳೆ ಮನವೇ 1 ೬೨೦॥

ಹದ ಗರಗಹತಳ ಜಚಹರನಿಷಮಲಜುಡು.]

Qe ಬೆರಬಬಹ ಸಾಖ್ಯಚ ಅರಹರಿಸಬುಹಾವು! ೧೫ ಸರಿಸದಲಿ ನಿಂತು ಓಂಹನವ ಕಣಕ ಬಹುದು | ಮುನ ಕೊರಳನು ಹೊಯ್ಸ ನರರ ಮೆಜಕಿ ಮನವೇ | ೬ಫಿ॥ ಚಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಓಪವು ಪ್ರಷ್ಞದೊಳಗಿಹುದು |

8

ಬಂದು ಜಾತಿಗೆ ವಂಪದೊಳಗ ಎಪಖಎಹುದು | ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ದಳಪದೂಳಗ ಲ್ಲ ಐಪವು | ಹಿಂತೆಯಾಡುವೆ ನುಡಿಯು ಘೋರವಿಪ ಮನವೆ ॥೬೪॥

೬. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹಂಟಲಿಬುಮುಂಬ ನಂಗಮೃತಾನ್ಸವೀತ | ಘೌಂಲಳ್‌ ಹೂದವವಗ ಮುಡಿನರ್ಗವ್‌ಶ | ಡಂಭವುಳ್ಳಾ ತನಿಗೆ ಗಾಂಛನರ್ಯಂ |

ಹಂಬಲಿಸುವವನ ಜಗಿಐನಿವು ತಾನ್‌ ೬.೫

ೂೌಸದಲಿ ಜೂಲುವವಗ ಧರ್ಮ ಅತ ನೀತ | Me ನರಗ್‌ ನಂಬುಗೆಯದೇಕ | ಕ್ಲೇಕಬವ್ರೂಡಲೂಳಿಗಿ೨ಟು ಬಿಜಿ ಗಳದೇ | ಆಕೆ ಬಿಷದಿರ್ದಾವಗೆ ಸನ್ಯಾಸ 1೬.೬.॥

|

ಹುದಿನಲಿ ತಿುಗುವಗೆ ಛೂಸಣವದೇತೆ | ಸ್ರಿಏನೊಳಗುಂಬವಗೆ ಪರಿವಾಣವೀ |

le ell

1, ಇ! (1 ಶಾ 21 ee (| (ಟ್ರ 7 |

ಹಡಿ pe

ಪದ್ಯಸಾರ 11

೪”. ದುರ್ನೀತಿಯೇ ಹೊಲೆತನ. ಕೀಲವನು ಕ್ರೌ ಕೋಳ್ಸ ನಡೆಸದವ ಹೊಲೆಯ | ಹೇಳದಾ ಸತ್ಯಥೆಯ ಘೇಳಿದವ ಹೊಲೆಯ | ಆಳಾಗಿ ದಣಿಗೆರಡ ಬಗೆವಾತ ಹೊಲೆಯ) | ತೀಳುಮಾತಾಡುವವ ಬಲುಕಟ್ಟ | ಹೊಲೆಯ lev ಘಂ ಸಾಲವ ಹರಿಸದಾತನೀ ಹೊಲೆಯ | ಲಣ್ಣ ತನದಲಿ ನಡೆವ ನರ ಭಂಡಹೊಲೆಯ ಉಣ ಮನೆಗೆರದ ಬಗೆವಾತನೆನ ಹೊಲೆಯ |

ಡಿ ಹೆಣ್ಣ ತಿಗೆ ಹೆದರುವವ ಹಷುಹೌ8 ಹೊಲೆಯ lll ಬಿಲ ದಾನನನು ಮಾಡವ ಹಟ

©

ಜಡಿ ಶ್ವ ಕೊಲ್ಯುವಾತನೆ ಸಕಕ ಲೆ] ಬದ್ದವಹ ಜಯದ ಮುಡಿಯಿಲ್ಲದಐ ಹೊಲೆಯ

ಕುಂದ ತಾನೆಂಬಾತನೇ ಕುಣ ಹೊಲೆಯ llzo ll ಟು

ಆಸೆಮಾತನು ಕೂಟ್ಟು ತನ್ರ್ರ್ರವವ ಹೊಲೆಯ ಲೇಸನುಪಸಾರವನು ಸನತಾಸಬವ ಹೊಲೆಯ ಟಾ ಸ್ನ ನೌ. ಛು 1 1 ಮೊ ಸದಲಿ ಜನಕು ಹದಿಪೂತಣನ ಹೊಲಯ |

ಹುಬಿಯ ಬಗುಳುವ ಹಿನನನವ ಹುಟ್ಚಹೊಲೆಯ | IE

ನ. ಮೂರ್ಪರು. ಊಂಟಯವನಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಿಡುವಾತ ಮೂರ | ನಂಟಿರಿಗೆ ಸುವನು ಸೂಡುವಾತ ಮೂರ್ಯ | ಗಂಟನೊಬ್ಬ ಕ್ರ್ರಯಅಡುವಾತ ಪೂರ್ಯ'! ತುಂಟಿನಾದವನು ತಾ ಕಡುಮೂಂರ್ಶನ:ನ್ನು aol ಪಡೆದ ಮಗಳನು ಹಣಕ್‌ ಮಾರುವವ ಮೂರ | ಮಡದಿ ಹುಟ್ಟದ ಮನೆಯೊಳಿರುವ. ಮೂರ | ಬಡತನವು ಬಂದಾಗ ಮರುಗುವವ ಮೂರ್ಹ |

ದೃಢಬುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದವ ಕಡುಮೂರ್ಯನ ಯ್ಯ ಗಪ್ಲಿ೭॥

12 ಪದ್ಯ ಸಾರ

ಸತ್ತಕ್‌ರುವಿನ ತಾಯ ಕಿಮುತ ಮೂರ |

ಒತ್ತೆಯಿಲದೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾತ ಮೂರ!

ಹತ್ತೆಂಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಬುವವ ಮೂರ!

ಹೆತ್ನ ತಾಯ್ಕೆ ವವನು ಕಡುಮೂರ್ಬ್ಯನಯ್ಯೇ ॥೨೪॥

| ಸ್ಥಾಮಿನಾಮವ ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸದವ ಮೂರ್ಯ। ಮವನು ಗಳಿಬಿಯುಣದಾತನೆ್ಗ ಮೂರ್ಹ | ನೇಮದಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಿಸದವ ಮೂರ! ತಾಮಸರ ಕೂಡುವವ ಕಡುಮೂರ್ಹನಯ್ಯ ell

ಮಹಾನವಮಿಯ ಪದಗಳು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಹಳಿಯ ಮಠದ ಬದ್ಭಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳಯ ಉಡುಪನೂ ಪಾಜಾಮಯನ್ನೂ ಅಂಗಿ ರುಮಾಲುಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ತಂತಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮುಂ ಗಡೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಗರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಯೂ ಪದಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರಪ್ಪೈ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಯಜ್ಞ್‌ಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅವಣು ಕರ ಕಾಳಗ, ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ ಮುಂತದ ಆಟಗಳನ್ನು : ಹು ಡುಗರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸ ಆಡಿಸುವುದೂ ಉಂಟು ಹಬ್ಬು ದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವ ಪದಗಳು ಕೆಲವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ದಗಳಗೆ ವುಹಾನವಮಿಯ ಸದ'' ಗಳಂದು ಹೆಸರು. ಇವು “ಚಾಪ ದಿಯಲ್ಲಿ » ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಂಣಗಳುಜ್ಞ ಪದ್ಯುಗಳ,ಗಿ ಬರೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೧೦. ಮಹಾನವಮಿಯ ಪದಗಳು.

ಆಶ್ಚಯುಜಶುದ್ಧ ಮಾನವಬು ಬರಲೆಂದು | ಕಾಶ್ಪೂತದಿ ಹರಓದವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು | ಈಶ ನಿಮಗತ್ಸೃಧಿಕ ಸುಖವ ಕೊಡಲೆಂದು | ಲೇಸಾಗಿ ಹರಣದವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು lee

ಸದ್ಯಸಾರ ಧನಕನ*ಕವಸ್ಮುವಾಹನವಾಗಲೆಂದು | ಶನಕದಂಡಿಗೆ ಚೌರಿ ನಿಮಗಾಗಲೆಂದು | ದಿನದಿನ ರಾಜಮನ್ಹ ಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಲೆಂದು | ಅನುದಿನವು ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಸರ, ಬಂದು ಛತ್ರಚಾಮರತೇಜೆ ನಿಮಗಾಗಲೆಂದು | ಅರ್ಥಿಯಿಂ ಮಾಲಹುಮಿ ನಿಮಗೊಲಿಯಲೆಂದು ಪುತ್ರಪೌತ್ರರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿರಲೆಂದು ಅರ್ಥಿಯಿಂ ಹರಬದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಮಳ ಬಂದು ಬೆಳೆಬೆಳೆದು ಧರೆ ತಣಿಯಲೆಂದು | ತಿಳಗೊಳಗಳುಕ್ಕಿ ತುಜುಗಳು ಈಯೆಯಲೆಂದು ನಳನಮುಖಿಯರ ಸುಪ್ರತ್ರರ ಸಡೆಯಲೆಂದು | ಇಳಯೆ ಳಗೆ ಜರನಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾಗಳ ನಿಮಂಗ:ಗಲೆಂದು | ಕೆ ಕ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಿರಲೆಂದು | ಯತೆದಿ WS I ನಂದು! ಪ್ರೀಯದಿಂ ಹರಬದೆವು ಬಾಲಕ್‌ರಂರ ಬಂದು ಹರಸ್‌ಯನು ಕೇಳಿ ಹರುಪವ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ | ತರಿಬಕೊಡಿ ಹಚ್ಚ ಡವ ನಮಿ ಸ್ವಿಯ್ಯಗಳಗೆ | ಬೆರಬಳೊಡಿ ಹಡಲೆಯನು ನವ ನು ನಮಗೆ ಸರಸತಿ ಕರುಣವುಂಟಾಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಟಿಯ-ಸುಡುಗೊಳೆಕೆಯಲ್ಲ ನಬುನಿದು ಕೇಳುವರ! ಬಟಿಯ ಸಂಬಳವ ನಿಂತು ಕೀಳುವರ | ಹಡೆಸಾಲವಲ್ಲ ಹಗರಿರುಇ ಕಾಡುವರ | ಅಟಿಮುನವ ಮಾಡದಿರಿ ಕೀರ್ತಿಗಳಸುವರೆ ಆಂದುನಾಳ ಗಳೆಂಬ ಸಂದೆ%ಹ ಜೇಡಿ | ಬಂದ ಬವಣೆಗೆ ಕೂಡುವುದುಚಿತಗಳ ನೀಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಡಬಡ್ಲಿ ಯಲ್ಲ ನಮಗೀಗ | ಮುಂದಾಗಿ ಹಚ್ಚಡವ ತರಿಬಕೂಡಿ ಬೇಗ

1ರ

1೬. s ||

Wav

zh

voll

Vall

॥-_೧॥

vl

14 ಷದ್ಯಸಾರ

ಶೊಟ್ಟರಿಸಿ ಹೇಳ್‌ ಬಂದವರಲ್ಪ ನಾವು |

ಬಿಟ್ಟ ಬೀಡಾರ ತೆಗೆ ಯೆನ್ನ ದಿರಿ ನೀವು

ಪಪ ಟ್ರ ರೋಭಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲನಾವು!

ಕೊಟ್ಟು ನೆಮಗುಡುಗೋಜಿಯ ಕಳುಹಿ ಕೊಡಿ ನೀವು Ma

ತೊಡಗ ಲೋಭಿಯನು ಕೊಣ್ಣಾಡಿ ಫಲವೇನು |

ದೃಢವಿ ಲದವರುಗಳ ಬೇಡಿ ಫಲವೇನು |

ಜಡದೇಶಿಂಗಳಿಗೆ ಜಯವೆಂದು ಫಲವೇನು!

ಹೊಡದ ಲೋಭಿಯ ಗಂಡ ಕಲಿಕರ್ಣ ನೀನು IV

ಪೆರೆದಾರಸೋದೆರ ರಾಮನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆ.

ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ ಕವಿಯೆಂಬ ಗ್ರನ್ನ ತ್‌ ರ್ತ್ರೃವು " ಪರದಾರಸೋದರ ರಾಮನಾಥನ ಚರಿತ ' ವನ್ನು ಬರೆದನು. ವಿಜಯನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದ್ದ " ಹೊಸದುರ್ಗ ಎಂಬ ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹಂದಬಿಲರಾಯನ ಮಗನಾದ ಹುಮಾರರಾಮೆನೇ ಗ್ರನ ಕ್ರೌ ಕಥಾನಾಯಕ. ಸುಚರಿತ್ರನಾಗಿಯೂ ಗುಣನಿಧಿಯಾಗಿ ಯೂ ಆಷ್ಟ ಈತನು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಘನವ ವಾಗಿದ್ದ ಓರಗಳು ರಾಜ ಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಳುತ್ತಿ ಪ್ರ)ತಾಸರುದ್ರದೇವನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫನ್ಯಾಧಿ ಹಾರಿಯಾಗಿನ್ಬು ಕೊಂಡು. "ದೊರೆಯ ವಿ ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ)ನಾಗ್ನಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚೆ ಸುತ್ತಿ ದನು. ಈತನ ಆಕ್ರಯವೆನ್ನು ಸಂಜುಂಷಕವಿಯು ಹೊಂದಿ ಅವನ ಯುಕಸ್ಪ ನ್ನು ತಟಗ್ರ ದಲಿ ಹೊ ಣ್ಲ್ಯಾಡಿರುವನು. ಗ್ರನ್ನವು ತೆನುಗು ನೆಲ್ಲಿ " ರಾಮನಾಥತಥೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಾಜ್‌ ರಂಲ್ತಿೆ. ಪಗ) ವು " ಸಾಂಗತ್ಯ ಫೂಟ ವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಾ ತಿಯವುಗಳಾಗಿವ. ಇದರ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿನ%ಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ಣಾಟ

ದೇಶ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾದಿರಿಗಾನಿ ಹೊಟಟ ದೆ.

42ಷ:ತತಿಾ ಸರಸವತ; ಅಪಾ ೫726.

ಪದ್ಯಸಾರ 15

ಸಾಂಗತ್ಥ್ಮ,

೧೧. ಕೇರ್ತಾಟದೇಶ ವರ್ಣನೆ. ಮೇರುಗಿರಿಯ ದಹ್ಷಿಣಭಾಗದೊಳಭಿ।॥ ರಾಮತೆವಡೆದೆಸೆದಿರ್ಶಾ | ಭೂಮಿಗಳೆಡೆಯೊಳರ್ಪದು ಕರ್ಣಾಟಮ!ಹೀಮಣ್ಣ ಅಗಾಡಿವೆತ್ತು॥1 -೬॥ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವೆರೆಗಮಿ | ರ್ದಾವಸುಧಾತಳವೆಳಯ | ಛಭಾವಿಸೆ ಕರ್ಣಾಟಕಜನಪದವದ | ನಾವನೊಲಿದು ಬಿ ಸುವನು ॥-೩॥ ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಖೇಡ ಖರ್ವಡ ದುರ್ಗ ದ್ರೋ। ಹಾಮುಖನಂದೋಹದಿಂದ ಕಾಮನ ಡುಂಬೊಲದಂತೆ ಕರ್ಣಾಟಕ | ಭೂಮಿ ಕಣೆ ಸೆದಿರುತಿಹುದು॥ ಭೂರೆಮೆಯುಟ್ಟ್ಯ ಲದಿಟ್ಟ ದುಶೂಲದ | ಬರೆಗಳಂತೆ ಕ್‌ಣ್ಲೊ ಳಪ ಭೂರಿನದಿಗಳಾಕರ್ಣಾಟಿಭೂಮಿಯೊ | ಜಂತೆ ಪರಿಜೆಸೆನಿಹುದು | ಕರಥಿಯನೊಶಿದಮರ್ದಪ್ಪಲಾ ತೊರೆವೆಣ್ಣ | ಆರದೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಸ್‌ಗಳನಲು | ಕರಮೆಸೆದಿರ್ಪುವು ಪರಿಕಾಲ್ಲಳ ನಾಡ | ಬರಿಯನದೇನಬಣ್ಣಿ ನನು ಸುರಗಿ ಸಂಪಗೆ ಸುರಹೊನ್ನೆ ಗಳಲರ್ವುಡಿ | ವೆರನಿ ನಲವಿನಿಂದ ಪರಿವ| ಪರಿಹಾಲ್ಯ ಳಾಪೊನಲಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮರಸ। ದಿರವಿನಂಠಿಹುದು ನೂಳ್ಕರಿಗೆ॥ ನಂದನದಂತೆ ನೋಳ್ಸರ ಕಣ್ಣ ಆಗಾ |! ನಂದವನಿರಜಿ ಬ್ಲ್ಯಸು | ಕುಂದದ ಫಃ೭ತತಿಯಿಂದ ಮೆಜಕಿವ ವನ | ಪ್ರಂದದಿಂದೆಸವುದಾಭ ಇವಿ ನಾರಿಕೇಳಾಮ)ಪನಸ ಕದಳಿ ಬ! ರ್ಜಾರ ಚಂಪಕ ಚಂದನಗಳ ಆರಾಮದಿಂದ ರಂಜಿಸುತೀವ್ರದದು ಕಣ್ಗೆ | ಪಾರಣೆಯನು ಐಾಂಥಜನದ ಬೇವನದೀಮಾತ್ಮ ಕರ್ಪಾರೆಯಿಲದದು | ದೇವಲೋಕವನಸುತ ಭೂವನಿತೆಯ ಧಾನ್ಯ ದಶ್ಷ್ಣಯನಿಧಿಯಂ | ತಾನಗಮಸೆದಿರುತಿಹುದು॥ ಅಳಿಯಿ ಜದಂಬುಜನಂಬುಜನಮಿಲ್ಲದ | ಸೂಳೆ ಹೊಳಿನ್ಲೀದಾರಾಮೆ ವಿಳ ಇತಾರುಮವಿಲದ ಹಾಬೂರ್ಗಳ | ಸ್ಲಳಯೊಳಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪಲ್ಲವವಿಲ್ಲದ ಮಾವು ಮಾವಿ ಪ್ರದ | ಮಲ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ೭ಶಿಕ್‌ ಇಲ್ಲದ ಹನ ವನವಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಗ ೪ಲ್ಲಾದೇಕದೆಡೆಯೊ Ir ನಡೆವಕ್ಕಿನುಡಿವಳ್ಳಿ ಫೊಳಎಕ್ಸಿಪೋಂರ್ವಳ್ಕಿ ! ಪಡಿಯರವಕ್ಳಿಕೇಳಸುಬ:॥ ಗೆಡೆವಕ್ಕಿ ಗರಿಗಣ್ಣುಕ್ಕಿಗಳಾನೆಲ | ದೆಡೆಯ ಬನದೊಳರುತಿಹುದು rll

16 ಪದ್ಯಸಾರ

ಅಲರ್ದಂಬುಜದುಳ್ಳಿ ಲರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಯ್ದಿಲ | ಕೊಳಗಳ ಕಾಠಿವನಗಳಾ ನೆಲೆವನೆಯಾಗಿಹುದೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೊಡಾ | ನೆ.ಸದನೇನ ಬಕ್ರ ಬೆನು ಗ! ನಡೆವಂಜೆ ನುಡಿನರಗಿಳ ನಲಿದ.ಡು.. | ಬೆಡಗಿನ ನವಿಲು ಕೂಗಿಡುವ ಪಡಿಯರವಕ್ಟಿ ಮೊರೆವ ಪರಮಗಳದೆ ಗೆಡಿಪುವು ಪಥಿಕ೦ನಲ್ಲಿ 1೯೯1 ತಡಲುಗಳಾ ನಾಡ ಬರಿಯ ಸೊಬಗನೆಡೆ | ಬಿಡದೈತಂದುವೆಂಬಂತೆ | ಕಡೆಗೋಡಿಗಳಿಂದ ಮೇಖೆವ ಬಲ್ಲೆ ಚೆಗಳಾ।ಪೊಡಬಯೊಳ ಸೆದಿರುತಿಹುು॥ ಅಗೆವೊಯ್ತುೂ ಕಳಗೀಳ್ಳಾ ಬೆದೆಯ ಬಿರ್ಚುವ ನೀರ ಗೆಯುಯಿದೂಡುವ [ಸೆಬಿಯ ತೆಗೆವ ನಡುವೆ ನಗೆಮೊಗದ ಪಾಮರಿಯರ | ಬಗೆ ಬೆಡಗಾಗಿಹುದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಂಬ ನುಡಿ ಮುದಿಯೊಳಗಾ ರದ ಬಟ್ಟೆ ಭ[ಯೊಳ್ಳಾ ಯೆಡೆಯೊಳ! ಪುಟ್ಟ ಹುವಲ್ಲದೆ ನಾಡೊಳದನು ಬಾಯ | ಬಿಟ್ಟು ನುಡಿವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ॥೧೦-॥ ಶೋರದುಜುಬು ತೊಂಡೆವಾಯ್ಡೆ ಆೆಮುಗುಳ್ಲು ಗೆ | ಮೇರೆಯಣಖಖಿದ [ಮಲ್ಲಾತು! ಹಿರೆವೋಗದ ಜಾನ್ಸ್‌ ಮರಯ. ಲ್ಲಿಯ ಖೆಂಡಿ | ರೋರಂತೆಕಣೆ ಸೆದಿಹರು॥ ವೀರರಲ್ಲದೆ ಹಂದೆಸಳು ವಿತರಣಗ,ಣ | ಶೂರರ್ಹಾದೆ ಲೊಭಿಗಳು | ಸಾರಗುಣಗ್ರಾಹಿ ರಬಕರಲ್ಲದೆ ದುರ್ವಿ | ತುರಿಗಳ್ಳಾನೆಆದೆ.ಇಳು ॥೧೦೪॥ ಆಡುವರಿಲ್ಲನತವನಾಜರಂಗದೊ! ಇಡುವರಿಲ್ಲೆ ಯಿಮದನು ಹೂಡೆ ಕೊಡದರಿಲ್ಲಾನಾಡ ಮನುಜರ | ಗ:ಡಿಯನೆ್ಗನ ಬಕ ವೆನು

ಗ್‌ೆ

ಕುಮುದೇಂದು ರಾಮಾಯಣ. ಬಹು ಪವಿತ್ರವಾದ ರಾಮಚರಿತವನ್ನು ಕೊಣ್ಣಾಡುವ ಗ್ರಂಥಗ ಭು ಅನೆ ಭಾಪೆಗಳಲ್ಲಿವೆಯಪ್ಪೈ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಾಲ್ಫೀಕ ಮಹರ್ಜಿ ಯಿಂದ ರಚತವಾದ ವಾಶ್ಚೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವೇ ಮುಖ್ಯಾಧಾರವೆಂದು ಅನೇಕರು ಒಪುವರು. ಆದರ ಜೈನಗೃಂಥಕರ್ಟುಗಳು ಮಾತ | ನು ಅಪ್ಪು ಅಂಗಿನಿತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಗೃನ್ಮಗಳಿು ಪ್ರಾಕ್ಸೃತ,

ಪದ್ಯ ಸಾರ 17

ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಛಭಾಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ ಟ್ಟಿವೆ, ನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಕವಿಗಳಂದ ವಿರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪಂಪರಾಮಾ ಯಣ, ಕುಮುಂದೇಂದುರಾಮಾಯಣ, ಇವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ರಾಮಚರಿತ ಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಘ ಮುಂತಾದವರು ಹೈನರೆಂದೂ, ಅವೆ ರು ಜೆನಧ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಹು ಚನಾ ಗಿ ಅನುಸರಿಬ ಅವನ್ನು ಪು)ನದ್ದಿಪ ಡಿಬ ES ಜಾ ಗ್ರನ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ "ಕುಮುದೇಂದು ರಾಮಾಯಣ ` ದಲ್ಲಿ ವಪಭಸೇ ನನೆಂಬವೆನು ಭರತನಿಗೆ ಮೊದಲು "ರಾಮಾಯಣದ ' ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬದನೆಂದೂ, ತರುವಾಯ ಅದನ್ನು ಗೌತಮಗಣಧರನು ಮೆಗಧೆದೇಕಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೇಳದ ನೆಂದೂ ಬರೆದಿದೆ ಹೀಗೆ ಗಣಧರಸರಂಪರೆಯಿಂದ ವಿಕದವಾಗಿದ್ದ ರಾಮಳಥೆಯನ್ನು ತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ`ನಾದ ಮಾಫನಂದಿ ಮುನಿಯ ಕ್ಸ ವೆಯಿಂದ ಮುಸು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತಾನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ ುತ್ಲಾನೆ. ಈರಾಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೈನ ಕವಿಯಾದ ಕುಮುದೇಂದುವು ಪದ್ಧೂರೂಪವಾಗಿ ಬರೆ ದಿರುವನಾದಕಾರಣ ಗ್ರನ್ನ ಕ್ಸ್‌ "ಹುಮುದೆಳಂದು ರಾಮಾಯಣ ' ಎಂದು ಹೆಸರು, ಈತನ ರಸಭರಿತವಾದ ಕವಿತ್ವದ ಪ್ರ್ರಢಿಮೆಗಾಗಿ "ಪರ ವಾಬ ಗಿರಿನಜ್ರ ' (ಶತು ತ್ರುವಾದಿಗಳಂಬ ಪರ್ವತಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ವಜ್ರದಂತೆ ಫೇರುವವನು, "ಹವಿರಾಜ ಶಿಖಾಮಣಿ? (ಶವಿಕ್ರೇಷ್ಠ ರಿಗೆ ಶಿಖಾಮಣಿಯಂತಿರುವವನು) ಏಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಈತನಿಗೆ ಕೊಡಲ ಕ್ರ ಸೈವ. ಈತನು ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟ ಕತ್‌ ೧4ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ೦ತೆ ಶಿಳಯಬರುತ್ತದೆ. |

ಇದು ಪಡ್ಭುದಿಕಾವ್ಯ. ಇದರಲ ರಗಳನ್ಲ್ನುತ್ತ ಪದ್ಯಗಳೂ ಘಾ ಉವುವು. ಗ್ರನ್ನದಿಂದ ಮಾದಿರಿಗಾಗಿ ಮುಂದಾನಿಲರಗಳಗೂ, ಕುಸುಮ ಪಟ್ಟದಿಗೂ, ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಪಟ್ರದಿಗೂ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಉಡ್ಡುರಿಸಲ್ಪ

ಟ್ಟು ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

C

18 ಪದ್ಯಸಾರ

RP Mond " ಗಾಂ ಎ) A ನಿ] ರಘುರಾಮಂ ಸಭೆಯಿಂ |

ಸಂಸ 9. ಭನಣಪ್ರ/ವಿಯಿಂ | ಮು

ಸಟ ುರೇಂಪ್ರನ ಲೀಲೆ ಸರಸಳ ಸುತಂ |

AN ಘು) ಸಾಡೆ ಕ್‌) ಹ್‌ HE ಚಗಾಸಿಸೂತುಂ

pe ಕಾಲ್‌ x ಗಿ $

EA ಭ್ರ ರಜ ತರಿ ee ರೈಣ್ಣರ ಸಸಿ

AE Ae ಗಿ ಹಾ?

ದ್‌್‌ ಹಗ) ee ವುುಸ್ಟಿರೆ |

~~) | A ಸಾ) ಸಟ್ಟಾ ಅರ pe yy pe ಲಲಿ ನಳನ ಹಾವಂಿದ ಪ್ರೀಶರಂ

ಬಿಂದ *ಸಿದನುಶ “ದಿಂ KB ele a

ವ್ಸ" ನಮಿ ಆಣವ ಗಿ [3 “AA. ಲಿ Ps ನವನ ರಲ್ಲಿ ಎಹಯ೨ಘ್ಟ್ರಾಧರ |

೧.೨೬) ಇಲಿ) dn -ತೆ PS ೨೨ ಟ್‌. ಜಗ SE | ಕಾ ಗಥ (5 NSO RE TW ಟಲ್‌. ಟು

ಕ್‌ ಒರ್‌ ಕ್‌ pea ಗ) ರ್ಮ್‌ pa 1 3 ನಲ್ಸುರುಂ ಶೆಲಖಧ್ಧ್ವನಿ ರಾ"ಸಸಿ ! [4 ಖಿ ಕೆ ರ್‌ ನಾನಾ ರ್‌ ವಡಿ ಜಾ HUD ಚಾ ರ್ಗ Ne

ದಜ. ಶಾಹ್‌ ಗಗನದೋರ ವಸಯಿ | ಯು yo ಯಿ ಶತಂ es ವ್ಯ «ರಯಲಿ ||

ಹತ ತರಂಗದ ತೆಐದಿಂ ತುರಗಂ | ಬಳಸೆ ಛಧಟರ ಬರೆ ಪರದೆ ಸೆರಗಂ

ಮಂಗಳಪಾಠಕರೊರಿದುಲಿಯುತ್ತಿರೆ | ಸಂಗಿ:ೌತಂ ಇನಿಯ ಳಿ ನಲಿಯುಟ್ಟಿರೆ ಕರರ :ಯುಧಗಿನಿವುದ್ದ ಅಗಳಿ” |

ನರಿಯ ಜಳಿಗಲು ನಿತಿಲಾಸ್ತು )ಂಗಳ

ಳ್‌

loa ll

೧೦೩೭

॥೧೦%೪-॥

॥೧೦೯॥

॥೧೧೦॥

॥೧೧೧॥

ಪದ್ಮ ಸಾರ 1೧

ತುರಗಂಗಳ ಧೂಳಯನೊದವಿಸುತಿರೆ |

ಘರಿಮದಧಾರೆಗಳ ಮಾಣಿಸುತಿರೆ

ಪಗೆಲಂ ದ್ವೀಗುಣಿಸೆ ಭೂಪಾದ್ಭೂತಿಗಳ್‌ |

ಮೆುಗಿಲಂ ಮುಟ್ಟಿ ಧ್ಯಜಸಂತತಿಗಳಿ ॥೧೧-೦|

ಈವಿಗಮಕಿಗಳ್‌ ಸುಭಾಧಿತಮೆಸೆದಿರೆ | MO ಇಂದ ಸರಿ < ಭುವನಂ ಸೇನಾಮಯಮೆನಿಸುಲ್ಲಿರೆ ಬಂದು ಸುವೇಲಾಚಲಪರಿಸರದೂಳೆ | ಸಂದ ಸುವೇಲಾನಾಮದ ಪುರಡೊಳಿ ೧೧೬

ಪ್ರದಿದ ದಿಕಾಬ್ದಿ ಖಃಕರನಡೆಗಟ್ಟಲಿ | ಮದಯುತನಳ ನಂತವಸಂ ಅಬ್ಬೆ | ತ್ಯಂ ರಾಮುಂಗಂಬುಧಿಯಾಗಲಿ |

ಪ್ರತ್ಥೂಧಿವಾನಿಗಳ ಣಿ ತಲೆವಾಗಲಿ ॥೧೧॥ ಬಿಡಿಬ ಪುರದ ಪರಿಸರದೊಳ ಳೆ" ಬೀಡಂ |

ತಡೆಯದೆ ವರಜಯಅತ್ರ್ಮ್ರಿಯ ಬೀಡಂ

ಬರಿಸೆ ಪ್ರ ಣಮಂಡಲಮೊದಲ:ದರ |

ಬವರ SUE local

ಹಲಧಿಯ ಹಬಂ೫ಂ ನಡೆ ನೋಡ ತುತು 0 |

ನಲನಂ ನಿಜಭುಜಕ ಹುತ್ತು I

ನಲವಿಂದಿರ್ದಂ ದಶ ಜ್‌ ಆತ |

ಸುಲಲಿತದಿನಕರನಂಕಲಲಾಮಂ lana ll ದೀಹ್ಞಾಬೋಧಥೆ.

ಪುನಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಣೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ, ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಘರ

ಹದ, ರಸನೆಂಬ ಕನ ಯು ದೀಪ್ತಂ ಸೂ ದಲು ಸ್ಪ ಬರೆದಿರುನನು. ಅತನು

ಹೊಯಿಸಲನಗರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ದ್ದ ನರಬಿಂಹದ” ನೆಂಬ ಧೊರೆಗೆ ಮುಲ)

ಯಾಗಿದ್ದನು. ಶಿವಭಕ್ತನಾದ SE ತರಫ್ರಿ ಹೆಸರುಗೊಂಟಿ yk

90 ಪದ್ಯಸಾರ

ದಾ ನೈ ಥ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕೈವಾಗಮವನ್ನು ಹೊಂಡಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃ ಎತ ಕೊ ಕಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ)ಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಖ್ಯಟ್ಟ,ವೆ ಶೈವ. ರಗಳ ವೈತ್ತ ದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಗುನ್ನ ವು ಬರೆದಿದೆ. ಮಾದ ರಿಗಾಗಿ ಗುನ್ನ ದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳು ಲಲಿತರಗಳ '' ಯಲ್ಲಿ ಜರೆದಿವೆ. ಇದೇ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಘೌ ಮತ್ತೊ ೦ದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರುವ 6 Be ವಿಲಾಸ? ಗ್ರನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು:

"ಉತ್ಸಾಹ ರಗಳೆ ' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆ ಯಲ್ಲಿರುವ " ಕಬ್ಬಿ ಗರ ಕಾವ' ಗ್ರನ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

೧೩. ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳು. ಆಲಿತರಗಳ.

ಮುನ್ನು ಟ್ರ ಚರಿಸುವನ್ಯಾಯಮಂ ಬಿಡಬೇಕು | ಇನು | ಸನ್ವಾರ್ಗಸಂಪ ಪನ್ನ ನಾಗಿರಬೇಕು ಚತ ದುವಾ ರಾ ದು ರಿತ್ರಅಗಳ |

ದುಶ್ಕ್ಟೀಲ ದುರ್ಭೋಧೆ ದುರ್ವ್ಸಸನ ರ್ಗುಂಗಳಂ local

ಬಿಡಬೆಳಕು ಬಿಡದಿರಲು ಬಿಜುಗವನ ಬುಧಸಂಗ |

ತೊಡರುಗು ಮುಹಾದೋಹ ಕಡುಪಾತೆಕರ ಸಂಗ ಅನ್ಫಾವಧುವನ್ಛಾಧನದಾಸೆಯಂ ಬಿಡಬೇಕಾ |

ತನ್ನು ಸತಿ ತನ್ನ ಧನದುನ್ಫ ತಿಯೊಳರಬೇಕು ॥೧೧೪-॥

ಗುರುವಿನ ಸಮಸ್ನದೊಳು ಬಹುಭೀತಿಯಿರಬೇಕು | ಗುರುವಿನಿದಿರಾಸನೆದೊಳರಲಂಜುತಿ೦ಬೇ ಕು

ಆರದಿರಲು ಮಾಪಾತಕಂ ದೊರೆಕುಗಾತಂಗೆ |

ಪರಿಹರಿಸೆ ನಿಷ ಕಿ ತಿಯದಿಲ್ಲವಘೆರೂಪಂಗೆ 1೧೧೯॥

ಪೆದ್ಯಸರ 91

ಗುರುವಿಮೊಳಗಪಹಾಸ್ಕ ಪ)ತ್ಳುತ್ತರಂಗಳಂ |

ಬೆರಳ ಚಿಟುಕಂ ಚರಣದೊಳ್‌ ವಿಶಾರಂಗಳಂ

ಮಾಡಲಾಗದು ಶಿ ನಿ ಗುರುವಿನ ಸಮಹ್ಞ ದೊಳು

ಮಾಡಲೊಡನುನ್ನ ತಿಕ್‌ಯಯಖಿದಿಹುದು ಅತಿಯೊಳು ॥೧೨೧೦೦॥

ಹುಬಿಯಟಿಮಟಂಗಳಂ ಗುರುವಿಮೊಳಿಗುಬಿರ್ದವಂ | ಶಿಕುವಧಯಮಾಳೃವನ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಪೊಳಪನಂ

ಉತ್ಪಾಹ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಯಚ್ಚ ಅಯವಿರಬೆೇಕು |

ನಿಚ್ಚಳದ ನಿಷ್ಠೆ ದೃಢ ಕೆಚ್ಚುಗೆೊಂಡಿರಬೇಕು ೧_೦೧॥

ನಿಯತಮಪ್ಪಾ ಚಾರಸಮಯ ತಾನಿರಬೇಹು | ದಾಸಾ] ವಾಕ್ಸ್‌ಂ ಕರುಣೆ ದಾಫ್ತಣ ವಿರಬೇಕು ದಂಭಷಾತೃರ್ಯಗಳಗಿಂಬುಗೊಡದಿರಬೇಕು |

ಇಂಜಬಾಗಿ ಗುರುವಿನೊಳು ನಂಬಿಗೆಯನಿಷಬು ॥೧೨೦-೦॥

ಟ್ರ ಥ್ರ ಶರಪಟ್ಟದಿ. ೧೪. ಸಲ್ಲದ ಕಾರ್ಫಗಳು. (ದಾಸರ ಪದ*) ಶಈಶಕನ ಕರುಣೆಯ | ನಾಶಿಸು ವಿನಯದಿ | ದಾಸನ ಹಾಗೆಯೆ ನೀ ಮನವೇ ಸ್ಥ ನಶದ ವಿಧವಿಧ | ಪಾಕವ ಹರಿದು ವಿ | ಲಾಸದಿ ಸತ್ಯುವ ತಿಳ ಮನವೇ l-೦ಫ್ಲಿ

ಮೋಸದಿ ಜೇವಿಯ | ಭಾಸಿಯ ಗೈದುದು | ಘಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋದೀತೇ

*ಗುನ್ನವನ್ನು ಬರೆದ ತನಿಯ ಚಂತ್ರನನ್ನು ಎನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, '

ಲ್ಪ ಪದ್ಮಸಾರ

(ಬಾಷೆಯ ಕೊಟ್ಟು, ನಿ | ರಾಶೆಯ ಪಡಿಸಲು |

ಮೋಸವ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟೀತೆ ೩.

ನಿತ್ಸೇವು ಜೋಧಿಸೆ ತೊತ್ತಿನ ಮನಸಿಗೆ ಸೊಗಬೀತೇ ತತ್ತ ಎದ ಹರನ ಚತ)ದಿ ಬಾಗು | ಕತ್ತೆಯ ಮನಸಿಗೆ ತಿಳದೀತೇ

ನ್ಯಾಯವ ಬಿಟ್ಟ

ನ್ಯಾಯವ ಬೇವ |

ನಾಯಿಗೆ ನರಕವು ತಪ್ರೀಠೇ ಶತಾಯನು ನಿಂದಿಖ 1 ನೋಯಿಸುತಿರುವ |

ನಾಯಿಗೆ ಸುತ್ಸ್‌ತವು ದೊರಕೀತೇ

ಬಾಯಿಯ ಘೊಬಿಂ | ನೋಯಲು ಸುಡಿಬಿಗೆ | ಗಾಯವು ತಾಗದ ಬಿಟ್ಟೀತೆ್‌ ನಕಾಯದ ಮನದೊಳ | ಬರುವ ಗ್ಫೈವೆಗೆ |

ಕಾಯದ ಕಪ ನು ತಪ್ಪೀತೇ

ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿಯ ವಚನ. ಪಟ್ಟದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ " ಕಲವು ವಚನಗಳನ್ನು?

॥೧೨೧೪॥

೧.೧೫೪

॥೧೨೦೬॥

|॥೧೨೦೩.॥

ಪ್ರಾಹ್ರರೀ

ದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಉರ ಹರಿಯು ರಚಿನಿದನೆ ದು ಹೇಳು; ಹಾ ಪ್ರಣ ದ್ಧವಾದ "ರಾಜ ಜು ಸು? ಗುನ್ನವೆನ್ನು ಬ್ಬ ಬರೆದ ಪಡಪ್ಪರಿದೆಳವನ

ಪದ್ಯಸಾರ

ಬೇರೆ, ಗ್ರನ್ನ ತರವಾದ ಪಡಕ್ಷರಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಸುವುದ ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಸು ಪ್ರ)ನದ್ದನಲ್ಲದ ಇವನನ್ನು ವೃದ್ಧ ಪೆರಾಕರ' ಎಂ ಬಂತೆ * ಮುಪ್ಪಿನ ಪಡಕ್ಟರೀ ನಿಂದು ಕರಿಕು ಹಾಕಿಕ ಗ್ರನ್ನ ಬಳ್ಳ್‌ಣೆಯನ್ನೂ ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಲಾಪುವಾಗ ತನು ಆಧು ನಿಕ ಕವಿಯೆಂದು ತೋರುವುದು; ಮುತ್ತು ಸನಿತ್ಠಾಪೂ ಸಾಧಾರಣವಾ ಗಿದೆ. ಕುಸುಮ ಭೋಗಪಟ್ಟಿದಿಗಳ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಕಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಪವಿಯ ದಿಂದ ಉದ್ದರಿಸಪ್ಬಟ್ಟಿ ಸವ ಕನಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೂ ಇವನ ಚರಿತ್ರ)ಪೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

೧೫. ಪಾಹಿಂಯ ಪಶ್ಚಾ ತ್ಲಾಪ. ಜ್ಹೇಪವಿಮಾಭನವನು ನಾ | ಬಾಖೆ ತಬ್ರಿದವ ಸ! ರ್ಶೇಶನೊಳು ಸಲುಗೆ ನನಗೆಂತಪ್ಪ್ರುದು ಘಾಬಯಾದೆನು ಭವದಿ | ಯೋಸರಿಬ ಬಿಳ್ಸಾನೆ | ನ್ಲಿನಕನಂಭ ಗೆ ಹರುಣ ಬೇಡಿಕೂಂಬೆಿ A vl ಉದ್ದ ರಿಸುವರ ಹಾಣೆ | ನಿದ್ದೆ ಸೆಯ ಕೆಡಿಬದೆನು | ಹೊದ್ಬರಿನ್ನುನ್ನು ನಾಲ್ಲೆಸೆಯ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ | ಕುದ್ದ ರಿ ರಫ್ಲೆಸ್ಸೆ | ಯೊದಬ್ಬೆನ್ನು ನೀ ನೂಕಿ ಬಿಡಬ್‌ಡವ್ನ loc

ನೀತಿಯ ಖಿಯಜದೆ ನಾನು | ಪಾತಕತದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ | ಛೂತಳದೊಳಿಂ ನಡೆದೆ ಗಳಿಯಾವುದು

೧4 ಸೆದ್ಯಸಾರೆ

ಶಿತು ಕರುಣಿಬ ನನ್ನ ಪಾತಕಾಭ್ರಸೆ ರುಂರುಾ |

py 3 ? | ವಾತವಾಗಿದೆ ನ್ನ್ನ ರಫ್ತಿಸಯ್ಯ 1೧201

ಹುಮುದೇೇಂದು ರಾಮಾಯಣ.

೧೬. ರಾಮಲಕ್ಷ ೩ಣರು ಖೀತೆಯೊಡನೆ ವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದುಡು. ನಡೆದು ಕ್‌ಲವೆಡೆಯೊಳಂ |

ತಡೆದು ತಡೆದಲ್ಲಲ್ಲಿ |

ಯೆಡೆಯಡೆಯ ತರುಚಯಂಗಳ ತೂತ

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಮಗಿನ್ನು |

ಬಿಡುವ ಶಾಮಾವುದೆಂ |

ದೊಡರಿಬದಳಳಲನವನಿಹೆ ರಾಮಗೆ ॥೧ಪ್ದ೧॥

ತೊಳ ಪಳಾುಕಿನ ಪೌದ |

ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತೆಂ |

ದಲಘುತರತಪನತಾಪದೆ ಬಳಲುವ

ಸುಲಲಿತಲತಾಂಗಿ ಕೋ |

ಮಲೆ ಬೀತೆ ರಾಘವನ

ಬಳಿವಳ್‌ಯ ನೆಳಲಂತೆ ಬರುತಿರ್ದ್ವ-ಳು ೧ಫ್ಲಿ-೦॥॥ ಈಲಫತೆಲವೆಡೆಯೊಳು ಫೆ |

ನ್ಹಳಿರನೊಲವಿಂಬೆ ಹಂ |

ನಳಿಕೆ ಪಡಿಯಿಡುವಂತೆ ಲಷ್ಟ್ರೀವರಂ

ಲಲಿತತರಭಕ್ತಿಯಿಂ |

ನಲಿನಲಿದು ಹಸರಿಸುತಿ |

ರಖು ಬೀತೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆದಳು ೧ತ್ಲಿತ್ಲಿ॥

1 ಗ್ರನ್ನವನ್ನು ಬರೆದ ತನಿಯ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ೧೫ನೆಯ ಪ್ರಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ

ಪದ್ಮಸಾರ ಎಸೆವ ಮುಖಕಕಿಸುದಾ ರಸವಿಸರಮೆಂಬಿಂತೆ | ಪಸರಿಸುವ ಬೆಮರ ಬಿಂದುಗಳ ತಳದು ನಸುಬಾಡಿದಂಗಲತೆ | ಯಸದರಳಂ ಸೊಗಸೆ | ನ್ನ ಸಿಯಳಂ ನೊಕೆಡುತುಂ ರಾಮ ನಡೆದಂ

ಹವು ಬಳಲಿಕೆ ಿಪೆಯ | ದೆಸೆಯನೂಬಿಯೆ೨ಂ |

ದೆಸೆಯುಮಂ ನೆಅಲ ದೆಸೆಯಂ ನೋಡುತ ಅಸುಗೌದಳಿರಿಂದ ವಿರ |

ಚಿಸುತ ಕಉನೀಯನುಂ |

ಯುಸುಸ ಭಕ್ಷ್ಮಿಯೊಳು ಲರ್ಷ್ಮಣ ನಡೆಐನು

ತುಂಗಸಾರ್ದರ್ತುತವ |

ನಂಗಳ ಅತಾಮಂಟ |

ಪಂಗಳ ಸರಿತ್ರರೊ"ಎರ ಹೋಯ ರಂಗದ್ದಿಕಾಲಕೂ |

ಟಂಗಳ ಏಲಾಸದೆ ಮೆ

ನಂಗೊಳಿಪ ಚೆತ್ರಕೂಟವ ಘಂಜರು

ಗಿರಿಯ ಕೋ%ಭೆಯಂ |

ರಾಗದಿಂ ನೋಡುತುಂ |

ಬೇಗದಿಂ ಬಿಲ ಕ್ಯ ತರದು ಬಂದು | ಶ್ರೀಗೆ ನೆಲೆಯೆನಿಎ po |

ವಾಗಿರ್ದ” ಎಟವಿಟಪಿ |

ಸೂಗತ್ಕ ಬಿಂದರಂತಾಮೂವರು

।೧ಪಿ೪॥

೧%

lal

|೧ಷ್ಟಿ೩॥

26 ಪದ್ಯಸಾರೆ

ಭೊ ೀಗಪಟ್ಟದಿ.

* ಮು್ಬಿ ಪಡಷ್ಟರಿಯ ವಚನ.

೧೭. ತಿರುಕನ ಸ್ಟೆಪ್ನೆ ವು.

ತಿರುಕನೊರ್ವ ನೂರ ಮುಂದೆ | ಮುಲು ಧರ್ಮಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ | ಯೊಲಿಗಿರುತ್ತಲೊಂದು ಕನಸ ಕಂಡನೆಂತೆನೆ ಪುರದ ರಾಜ ಸತ್ತನವಗೆ | ವರಕುಮಾರರಿಲ್ಲದಿರಲು | ಕರಿಯ ಸ್ಛೈುಗೆ ಶುಸುಮಮಾಲೆಯಿತ್ತು ಪ್ರರದೊಳು ಬಿಡಲ ದಾರ ಕೊರಳನಲ್ಲಿ | ತೊಡರಿಸಲ್ಲೈ ಯವರ ಪಟ್ಟ | ದೂಡೆಯರನ್ನು ಮಾಳ್ಗವೆಂದ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಿಗೆ l ಒಡನೆ ತನ್ನ ಈೂರಣನಲ್ಲ | ತೊಡರಿಸುವುದ ಕಂಡು ತಿರುಕ | ಪೊಡವಿಯಾಣ್ಣನೆಂದು ಮನದಿ ಹಿಗ್ಗುತಿರ್ದನು ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಲವಗೆ ನೃಪರು | ಕೊಟ್ಟರವರ ಕನ್ನದ |

ನೆಟ್ಟಿ ನವನು Kiko Ry ಬಜ ಬನ್ನ

ನಿಪ ಟಿ ಸುಖದೊಳರನಿಕವಗೆ |

ಹುಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಮಕ್ಕುಳಾದುವಾಗಲೇ ಓಿಖಗದಲಿರುತ್ತ ತೊಡೆಯ!

ಮೇಲೆ ವಕ್ಫ್‌ ಳಾಡುತಿರಲು |

ಠೀಲೆಯಿಂದ ಚಾತುರಂಗಬಲವ ನೋಡುತ॥ ಲೋಲವಾಗಿ ನುಡಿದನಿನಿತು |

ಘನ ಮಂತಿ ಿ) ಸುತರುಗಳಿಗೆ |

ಯಾಲೆಯರನು ನೋಡಿ ಸವಾಯ್‌

೫% ಧ್ರ; ಗ್ರನ್ನ ಶ್ರ ದಿನ ಚಂ ೦ತ್ರವನ್ನು ೧ಫೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ

eal

l೧ಫ್ಲ॥

lt oll

los ol

ಮೋಡಿ ಬನ್ದು ರನಲು ಜಸಯ!

ನೋಡಿ ಬಂದೆವೆನಲು ಬಗ |

ಮಾಡು -ಮದುವೆಮಂಟಹದರೊಳು ಸರಲ ಕಾರ್ಯವ

ಗಾಡವಾಗೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳು!

ಮಾಡುತಿದ್ದ ಟ್‌ |

ತೋ ಎವ ಳು ಮುಚು ವಂದದಿ ॥೧೪.೧॥

ಧನದ ಮುನ pe ನ್‌

ಮಲುನಂರು ಮಖುತ್ತಿದಂತೆಯಾಗ

ವಸ ಕಾಣುತೆದ್ದು ಕಡಲ ತೆಜರಿದನು ॥೧೮೩್ಲ॥

ಟಿ

ಮುಃಜಸಿಯ ತಿದ್ದ ನಾಗ್ಯಾ | ಮೂಗಿದುಹೊ”ಯಿತೆಮುತ ತಿರುಕ 9 9 HENTAI ಟೂ! ಮರಳಿ ನಾಜ ಪೋಗುಚದ ಮುಂದ ನಂತೆಯೆ ಟಯರ್‌ ಭತರ ಓಹಾಗ್ಠಿ ಜ್‌ ತ್‌ು Qu 33 ಪರವ ಮೆತು ಕಡಲು ಬೀಡ | ಧರೆಯಭೋಗ ಕನಓನಂತ ಕೇಳು ಸಮು.ನವಾ las 81

ರಾಮಾಭ್ಯೂದಯಕಘ ವಾಜಿ pmo eu ON (ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ. )

ಕನ್ನಡ ಕಫಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಸ್‌ರೂ

ವಾಗಿ ಬರದವರು ಅನೇಕರುಂಟು, ಚೈನಮುಳ.ವಲಂಭಿಯಾದ ಪಂಪ K Re ಡಾ ಉನ ಅಜಾ ಊಜಾ ಇಳಿ 13 ಕಹಯ ಭೀತಿ ಚಾತಕ... ತಾಬಮ ಜುಂ

ಎಂದು ಹೆಸರು. ತೂರವೆಯಲ್ರಿ ಸುಟ್ಟ ಬಂದು ಊರಿನ ನಬಂಹ

೧6 ಕಜ್ಯಸಾರೆ

ದೇವರ ಭಕ್ತನಾದ «ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಚೀತ ' ಎಂಬ ಬಿರುದುಖ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ವಣ ಕವಿಯು «ತೊರವೆರಾಮಾಯಣ' ವನ್ನು ರಚಿಬರುವನು. ಈಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ತ್ರಿಸ್ಮ ಕಕ ೧೪೧ನೆಯ ಶತವನಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾರ್ಯೇನೆಂಬ ಮರದೂರು ಹೆಬ್ಬಾ ರು ಪಂಗಡದ ಬ್ರಾಹ್ತಾಣ ಕವಿಯು « ರಾಮಾಭ್ಭೂದಯ ಸಥಾಕುಸುಮಮಂಜರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾ ಮಚರಿತವನ್ನು ಬರೆದಿರುವನು. ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ « ಅನಂದ ರಾ ಮಾಯಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕವಿಯು ಟೋ ಟಾ ಡಿಬ್ಬಿ ಸ್ಟೆ ಸೇರಿದ ಆನೆಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾದಲಿ (ಸಹದೇವಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾಸಲಾಗಿ ಸಮರ್ಪ್ಥಿನಿರು ನನು. ಇದರಿಂದ ಊರಿನ ನಿವಾಂಯತಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಶವಾಗುತ್ಛ ಜೆ. ಈತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ: ಮಂ ಮನೆತನದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಿಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಗರದ ಗುಡಿಯ ಅರ್ಚಕರು; ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ತಿಮ್ಮಾರ್ಗ ಘವೀನು ೧೫ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಾಗಲೇ Sa ಪ್‌ ಬೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಸರಸ್ಕೂತಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಕಬತ್ತುವರಾಡುವು ಪಡೆದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಕ್ರಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಎನ

Kr RGAE SH ತನು: PN

le » eM 2. 1 ಲ್ಯ "4 3 ೬. ಆ” ಕ್ಸಿ 9 1. 13 9 ಲೆ ಕ್ಷ (ಕ್ರಿ ನಲಿ 0 CC

ತ್ರ ನಗಿ ಈ] ನತರ ೫೬. Mo

ಭಜೆಸಲು rN ಸಾಬಿಯ ಆವೇಶಕಬಿಂದಂಶೆ ಬಂದು ಕಐತ ತಾಕಕ್ತಿ ಯು ತಲೆಬೋರುತ್ತಿ ದ್ರಿ ತು... ಅದರ ಮಹಿಮಯಿಂದ ಪದ್ಯಗಳು ಪತನ ವದನಾರವಿಂದದದೆಸೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಈತನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬ ನು ಕೂಡಲೆ ಬರೆದು ಗುರುತು ಹಾಕು ತ್ರಿ ದನು. ಗ್ರಂಥವು ಬಾಮಿನೀಪಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ವಿಭೀಸಣ ರ.ವಣಾದಿ ಸಂವಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ.

ಪದ್ಮಸಾರ 29 ಭಾಮಿನೀಪಟೃದಿ.

೧೮. ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣಾದಿ ಸಂವಾದ.

ಕೇಳುತವರ ದುರುಕ್ಲಿಗಳಗನು |

ಘೂಲಬಡದೆ ಮಹೋಗ್ರಹೋನ |

ಡಾಳಿಸಖು ಮುರಿಮಿಾಸೆ ತುಣಿಕುಣಿದಾಡೆ ಈಣ ೪೮॥

ತೀಲಿ 3ಡಿತಿಡಿಮಸಗೆ ವಿಲಯದ | 4

ಹಾಲಭ್ಬೆರವನಂತೆ ಸುತ್ತಿನ!

ಖೂಳಿದನುಜರಿಗಾ ವಿಭೇಪಣದೇವನಿಂತೆಂದ lot

ಹೋಹೊ ಗಜಬಜಿದೇಕ್‌ ಮಾಮಾ |

ಸೌಹಬಿಗಳ ಹುದಹುದು ಬಲೆ ವ್ರ!

ಬೇಹುಕವಿ ತಾನೊಂದು ಬಂದೀಪುರವನನಲಂಗೆ ಅಹುತಿಯನಿತ್ತುರುಶಿಂ ದನುಜಸೆ |

ಮೊಹಗಳ್‌ ಹೊಲುವಾಗ ನಿಮ್ಮಯ |

ಉಾಹುಬಲವೇನಾಯ್ತು ನಾತಿಕೆಯಿ: ನಿಮಗೆಂದ oda I

ಮಮಜರಾದೊಡೆ ರಾಶ್ನಸರ ಎಧೆ | ನುತ ಬಿಜರೇ ಕಾಡಾಫಿಗಳು | ಹಜದಪರಲಾ್ಗೌನಿನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್‌ ತನುನ ತೆತಿ ಹರೆ ॥! [RE ಇ) ವನನಿಧಿಯ ಆಂಭಸುವ ಸಾಪ ಸು | ಹನುಮಗೆಲ್ಲಿಯದೆಂಬ ಘೆನಯೋೇ | ತನೆಯ ತಿಳಿಯದ ಮರುಳರಾಟಫೆ ಬಲುಕ ಬೇಡೆಂದ 1೧೫೨॥

ತರಣಿವಂಕಹ ಕೋಪದಲಿ ಸಾ|

ಗರವ ದಾಂಟಿದ ಮುನ್ನಘನವಾ।

ನರಪತಾ8ಸ ಮುಸು ಲಂಕೆಯ ಕೂಘ್ಯದಿಹಮುನ್ನ |

ತರಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂಬು ರಾತ್ರಿಂ |

ಚರರ ಹರಚದ ಮುನ್ನ ಬೀತಾ।

ತರುಣಿಯನು ರಘುನಾಥಗೊ ಬಾಬ್ಬಿ ಬದುಕಬಹುದೆಂದ ॥೧೮೪೧॥

90 ಪದ್ಯಸಾರ

ಬಿದ್ದು ಮರಣದ ಕನಸು ಹಣ್ಣ ua

ರೆದ್ದು ಘುಳಿತಂದದಲಿ ವ್ಯೂರ್ಥದ |

ಸುದ್ದಿ ಗಳನುಳದಿನಕುಲೇಂದ್ರನ ಪಶೊದಪದುಮಗಳ ಹೊದ್ದಿ ನೀತೆಯನಮೊಪ್ಪಿ ಬಯ ನಾ !

ವಿದ್ದ ಸಕಲರ್ವೆರಬ ಸುಖದಲಿ |

ಬಿದ್ದು ಬದುಕುವುಡುಚಿತ ನಿನ್ನೊಳು ತಿಳಿದು ನೋಡೆಂದ

ವೇಳಲೇನಸ.ರೇಂದ್ರ ನಿನ್ನೆಯ |

ಮೌಳಗೊಡ್ಡಿ ಬಡಿಲ ಹಸ್ತದ |

ಕಾಳಪನ್ನಗ ಕಂಠಬದ್ದ ಮಹೋಗ್ರ)ಯನುಪಾಕ ಯಾಲೆ ರೂಪದಲಿ'ಬಿಂದಿಸ।

ಹಾಲಮು ತ್ಳುಕಣಾ ಮಹಿನಿಸುತೆ | ಧೂಳಿಗೆಯ್ಯದೆ ಬಿಡಳು ರಾಷ್ಟಸಕುಲವ ಕೆಳಳೆಂದ

ವಗ್ರಹಕ್‌ ಪ್ರತಿಭಟ ರಘಿಮೀ | ರಾಗ್ರುಗಣ್ಣನು ನಿಂದೊಡವನ ಕ!

ಬಿಸ ಜು ಸಪತ ಶ್ರಿಭುವನದಿ | ಉಗ್ರಕಮಲಭವಾದಿದೇವ |

ಮಗ್ರಮಂ ಮರೆವುಗಲು ಬಿಡದು | ರಿಗ್ರಹಿನನಿನ್ಸಾ ವನುಂಟಸುರೇಂದ್ರ ತ್‌ಂದ

ಪಃ ಮದಾಂಧಸುರೇಂದ್ರಜೆತು

ತ್ರಿ ೀಮಹೋದದರನೀಸುಪಾರ್ಶ್ಶಕ ನೀವಮುನುಜರಿಪುವೀಪ್ರ)ಹಸ್ತ ಪ್ರಮುಖನಾ ಯರು ರಾಮನಂಬಿನ ಗಖಿಯ ಗಾರಯ | ನೀಮೆಯೊಳಗಿರಲಮ್ಹುರಿದು oe

ಭ್ರಾಮಕ್‌ರ ನುಡಿಗೇಳ ಕೌಡಬೆಸಡೆಂದ ತ್ರಣಬಿಡಿದು ಸುರಪೆಜೆತು ಕಳ್ಳಗೆ ಫೊರೆಯುಗಿ | ಮರಗನಂತುರಿದೆದ್ದು ನರವಾ |

ನರರ ಬಲುಹಂ ಪೊಗಯ ನಮನ ಜಣಖಿದೆ ಸಭಯೋೊರ

ಎರಿ

loll

lool

lose ll

ಪದ್ಯಸಾರ 31

ಕಿಜಯ ತಂದೆಯೆನುತ್ನ ತಾಳದೊ | ಡಜನಿಯೆ ಪಂನಾದೊಡೆಯು ಜೆಹ್ಟೊಯ ಹೋಷಿವೆ ನೀಸರಿಹಾಸ್ಯವಚನವ ನುಡಿಯಜೇಡೆಂದ 1೧೫ ೨॥

ನಿಡಿದೆನಿಂದ್ರನ ತೊಡೆದೆನನ೭ನ |

ಬಡಿದೆ ಕಮನನ ಜಡಿದೆ ನಿರುತಿಯ |

ಕಡಿದೆವರುಣಮರುತ್ಯುಬೇರೇಶಾನ ಮುಖ್ಯರನು |

ಮೃಡನ ವರಗಳ ಪಡೆದ ಹಡುಗನಿ |

ಯೊಡನೆ ಹೋಡಗಪಡೆಯ ಮನುಜರ |

ಸಡಗರವ ನೀನೆೊ2ತು ಫೊಗಣದೆಯೆನುತ ಗರ್ಜೆಓದ ॥೧೫೮॥

ಹುಲವಿನಾಕಕ ಶೇಳ೪ಲೆವ್ರೊ ನೀ |

ಗೆಲಿದ ದಿಗುಪೊಲಕರು ರಘುಕು೨ |

ತಿಲಕ್‌ನಡಿದವರೆಯ ಸೇವಕರೆಂಬುದಹಿಯೆಯಲಾ

ಸುಲಭವೇ ಮೃಗರಾಜನೊಡನ |

ಳಿಕ್‌ ಬಡಜಂಜು*ಕ್‌ ಸಾರೆಂ |

ದಂಖಘುಮತಿ ಹರಿಕರಣನುಡಿದನು ದನುಜನಲ್ಲಭಗೆ lal

ಘುಡಿಘುಡಿಸುತಸುರೇಂದ್ರನನುಜನ |

ಬಿಡೆಯದಿಂದೀಫ್ಲಾಸದೆ ಎವ |

ಕಡುಗಲರಿಗನೇ ರಾಮನವನೇ ನನ್ನ ಕೊಲುವವನು ಪಡಫಡೆನುತಾರ್ಭಟಬ ಕಡುಗವ |

ಜಡಿದು ಗದ್ದುಗೆಯಿಳದು ಪಾದದ |

ತೊಡರು ರುಣರೆನಲೊದದು ಕಡಹಿದನನನಿ ಕಂಬಸಲು ೧3೬

ಅನಿತಖಯೊಳ್‌ ಕಮುಖನು ನಿಜಸಂತಿ |

ವನಿಗುಸುರಿದನು ತನ್ನ ದೇಹವ |

ಇನಿನಿದತಿರುಜೆ ತನ್ನ ನನ ಇಲುವಂತೆ ಮತ್ರರನ |

ನೆನೆದನೀತನ ಮೊಗವನೋಡುವು

ದನುಚಿತವು ಪೊಅಮಡಿಸು ಶೀಘ್ರದೊ |

ಳನಖು ಕರೂಡಿದೆತ್ತಿ ನಗರದೊಳರದೆ ಫೋಗೆಂದ |೨೫[೩॥

30 ಪದ್ಯಸಾರ

ದನುಜವೆಲ್ಲಭನಡಿಗಳಿಗೆ ವಂ|

ದನೆಯ ರಚಿಸ ವಿಭೀಿಪಣನು ಮೇ |

ಣನಲಹರಸಂಪೂತಿನೀಳಾಹ್ನಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳ |

ಘನಮನೋವ್ನೇಥೆಯು ಕು ತಿರಲಾ |

ಸನವನೀತ್ರಿಸಯೆಬ್ಬ ಇಡೆ ಮಿಗೆ!

ಕ್‌ನಲಿ ಗದೆಯಂ ಜಡಿವುತಿದಿರಲಿ ನುಡಿದನಾಗ್ರಹದಿ ೧೫೪೧] ಖಲೆದುರೌತ್ಸುಳ್‌ ನಿನ್ನ ದುರ್ಗವ |

ಬಳ ಕವಿಬಲ ಮುತ್ತಿ ತಮ್ಮ |

ಗ್ಗಳಕಯಲಿ ತವ ಪ್ರತ್ರಮಿತ್ರ ಸಗೋತ್ರ, ಬಾಂಧವರ

ಲಲನೆಯರ ನೆಳವಾಗ ರಘುಕುಲ |

ಶಿಲಕನಂಬಿನ ಹೋಟೆ ನಿನ್ನಯ!

ತಲೆಗಳಿಂತೆಖವಾಗ ನೆನೆಯೆಂದೆನುತ ತಿರುಗಿದನು lol

ಮಾಬು ಜಿವಾವನರಾವಾ ಲಾ

ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ.

ಭಾಮಿನೀಪಟ್ರಬಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಚ. ಮರಸ ನಂಬ 3 ತಎಂಯು ರಚಿದದನು. ಘವಿಯು ಸುಮಾರು ಕ) ಸ್ಪಕಕ್‌ ೧೫ನೆಯ ಕತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೆ. ೨೦ಡಿದ್ದ ಲತೆ ತಿಳಿಯಬರು ಪ್ರದೆ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ೧ಕ೫೧-೧ಕ೬3ರ ನರೆಗೆ 'ಅಳುತ್ತಿ ದ್ದ ಪೌ )ಥ ರಾಯನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಸ ಇತಕವಿಯು ಆಸ: ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದ ನು. ಧೂರಯು ತಾನು ಅನುಸರ ದ್ದ ಅಿಂಗವಂತರ ಮತವನ್ನು ಪ್ರರ ಪಡಿಸಲು ವಿಂಧ್ಯೂಪ ರರ್ವತದಿಂದ ಸುಮಾರು ಕನ್ಫ್ಯಾಕುಮೊರಿಯ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತ ರಿಬಿದ್ದ ತನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಹೂ ಪ್ರ)ಬದ್ಧ ವಾಗುವಂತಿ ತನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕು ಮುಖ್ಯಮುಖ್ಯು ದೇಕಛಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವು ರಚಿ ತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಎರಾಡಿದಸು. ಆದಕಾರಣ ಕನ್ನ ಸಭಾಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭುಶಿಂಗಲೀಲೆಯು ವಿಡುಪರ್ತಿ ಸೋಮಯ್ಯನ ಮೂಲಕ ತೆನುಗು ಛಾಪೆಗೂ ರಿವಪ್ರಸಾಶದೇಶಿಕನೆಂಬ ಅರವು ಕವಿಯ

ಮೂಲಕ್‌ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೂ ಭೌಪೂಂತರ ಮಾಃಕಲೃಟ್ಟಿ ತು.

ಪದ್ಯಸಾರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗನೆಂಬ ಶಿವಭಕ್ಕನೇ ಕಥಾನಾಯಕನು ಈತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಪ್ರಭುದೇವ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಹೆಸರು

i ಗಳೂ ಉಂಟು, ನಿರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಜ್ಞಿನಿ ಇವರೆ" ಇವನಿಗೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು. ರಿವನ ಗಣನಾಥನೆ: ಛೂಮಿಲುಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂ

ಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇವನ ವೃರಾಗ್ಯಸಂಪತ್ತ್ವನ್ದೂ ಭಕ್ಮಿಭಾನವವನ್ನೂ ಪರೀಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಯೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯು ತನ್ನು ತಾಮಸ ಗುಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವೆತರಿಬ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೋಧಿಸುವಂತೆ ಆಧ್ಲಾವಿಸಲಾಗಿ, ಗುಣವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಳವಾಡದೇ ಕವೆಂದು (ಈಗಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಡಿ ) ಅನೇಕ್‌ ಭಾಗ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದ ಬನಿವೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬನವಾಣಪ್ರರದಲ್ಲ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಮಹಾರಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಹಿಫ್ಯಿಯಾದ ಮೋಹಿಪೀದೇದಿ

ವರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ, " ಮಾಯೆ ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಜನಿಸಿತು. ಗ್ರಂಥದ ಮಾದರಿಗಾಗಿ " ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಬಾಲ್ಯವರ್ಣನೆ' *ೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಉದ್ದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ.

ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ. ೧೯. ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಬಾಲ್ಭುವರ್ಣನೆ. ವಾಮಿನಿ“ಪಟೃದಿ. ಅದಜಕೊಳ ವನೀಸಾಂತೆಗೂಪ್ಪುವ | ವದನವೋ ಶೃಂಗಾರಸೌರದ | ಸದನವೊಃ ಸೊಬಗಿನ ಸುಮಾನದ ಸುಖದ ನೆಲನೀಡೊ | ಸುದತಿರತ್ಲೆಗಳೊಗೆವ ಚೆಲುವಂ |

ಬುಧಿಯೊ ಹೇಟಿನೆ ಸಕಲಸಂರರ |